Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 như sau:

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học ngành Quản lý tài nguyên rừng:

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản:

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học ngành Kỹ thuật cơ khí:

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học ngành Lâm học:

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học ngành Kinh tế nông nghiệp: