Kết quả thi tuyển sinh sau Đại học – Kỳ thi đợt 1 năm 2014

Các chuyên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: Lâm học – Kinh tế nông nghiệp – Quản lý tài nguyên rừng – Công nghệ chế biến lâm sản – Kỹ thuật cơ khí

Ngành Lâm sinh:

Ngành Kỹ thuật cơ khí:

Ngành Chế biến lâm sản:

Ngành Quản lý tài nguyên rừng:

Ngành Kinh tế nông nghiệp: