Kết quả thi sau đại học đợt 1 năm 2016 Trường Đại học Lâm nghiệp

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2016, đợt 1 Trường Đại học Lâm nghiệp công bố kết quả thi vào các ngành như sau:

Ngành Kỹ thuật cơ khí

Ngành Kinh tế nông nghiệp

Ngành Khoa học môi trường

Ngành Lâm học

Ngành Quản lý kinh tế

Ngành Quản lý tài nguyên rừng