Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghê giai đoạn 2015 -2019

Kỷ yếu “Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 -2019”, giới thiệu các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố, các dự án tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc 06 lĩnh vực nghiên cứu khoa học trọng tâm của Nhà trường gồm Giống và Công nghệ sinh học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Công nghệ rừng và Chế biến lâm sản, Kinh tế chính sách

Kỷ yếu “Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 – 2019”