Kết quả họp sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 11 năm 2010

Ngày 12/4/2010, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT họp sơ duyệt danh sách các khoa đề nghị. Hội đồng quán triệt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT, đọc bản thành tích của 2 ứng cử viên có tên trong danh sách đề nghị của các khoa và đối chiếu với các tiêu chuẩn theo Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT;

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND – NGƯT

  


Số: 284/TB-ĐHLN-HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————————


  Nội, ngày 12 tháng 4  năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả họp sơ duyệt xét tặng danh hiệu

Nhà giáo ưu tú lần thứ 11 năm 2010

            

   Thực hiện Thông tư số 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND, Nhà giáo ưu tú (NGƯT), các văn bản hướng dẫn của bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2008/TT-BGD&ĐT;

Sau khi triển khai thực hiện tới các đơn vị và cá nhân đến ngày 09/4/2010 Hội đồng đã nhận được 02 hồ sơ xét tặng danh hiệu NGƯT do các đơn vị gửi lên. Qua tổng hợp các hồ sơ đều đầy đủ và đúng quy định.

Ngày 12/4/2010, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT họp sơ duyệt danh sách các khoa đề nghị. Hội đồng quán triệt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT, đọc bản thành tích của 2 ứng cử viên có tên trong danh sách đề nghị của các khoa và đối chiếu với các tiêu chuẩn theo Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT;

Tổng số thành viên Hội đồng 15, dự họp 12, vắng 3 đi công tác.

Kết quả sơ duyệt của Hội đồng như sau:

1. PGS. TS. Trần Văn Chứ, Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng – Giám đốc Cơ sở 2, Giảng viên chính kiêm giảng khoa Chế biến lâm sản: Đạt 12/12 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;

2. TS. Phạm Văn Điển, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Đào tạo, Giảng viên chính kiêm giảng khoa Lâm học: Đạt 12/12 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thông báo kết quả sơ duyệt tới các khoa; đơn vị; tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; toàn thể CBVC, HSSV. Nếu có ý kiến khác mọi thông tin phản hồi về Phòng TCCB (ông Lâm, ông Hoàng) để tổng hợp báo cáo Hội đồng./.

 

    Nơi nhận:                          

– Trưởng các đơn vị;

– Chủ tịch Công đoàn;

– Bí thư ĐTN;

– Hội sinh viên

– Các thành viên Hội đồng;

– Lưu: VT, TCCB.       

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Xuân Hoàn