Kết quả đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021

Để công tác theo dõi thi đua, khen thưởng được chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch. Hội đồng thi đua, khen thưởng thông báo danh sách đăng ký của các tập thể, cbvc như sau:

Danh sách các tập thể, cbvc đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021: Xem chi tiết