Kết luận Hội nghị giao ban CTSV tháng 3/2009

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số: 02 /TB-ĐHLN-CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009   THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị Giao ban Công tác sinh viên, tháng 3/2009…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số: 02 /TB-ĐHLN-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị Giao ban Công tác sinh viên, tháng 3/2009

 

Ngày 12/3/2009, Hội nghị Giao ban Công tác sinh viên đã họp phiên thường kỳ. Phòng CT-CTSV được giao nhiệm vụ chủ trì Hội nghị.

            Thành phần tham dự gồm đại diện Ban Chủ nhiệm và trợ lý các khoa; Đại diện các đơn vị: Phòng CT-CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng HCTH, Trung tâm Dịch vụ, Ban PTDTNT, Đoàn TN, vắng Hội SV.

Phòng CT-CTSV báo cáo về tình hình thực hiện công tác SV trong tháng 02/2009 và dự kiến kế hoạch công tác SV tháng tới. Hội nghị thống nhất kết luận như sau:

I. Tình hình thực hiện công tác SV từ ngày 05/02/2009 đến 12/3/2009

– Đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Thầy thuốc VN 27/02, Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3;

– Đoàn TN trường đã tổ chức Lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên, Hội chợ Văn hóa ẩm thực, Chương trình hiến máu tình nguyện và các hoạt động khác theo kế hoạch Tháng TN; tổ chức một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc làm SV;

– An ninh, chính trị trong HSSVđược ổn định;

– Tiếp tục tiến hành thanh tra đào tạo theo kế hoạch;

– Hoàn thành tổ chức thi hết môn cho K53, thi lại cho SV học kỳ I và thi môn Lý luận chính trị cuối khóa cho khóa 50;

– Các khoa đã chỉ đạo sơ kết học kỳ I. Đã có 3 khoa: CBLS, CĐ&CT, QLTNR&MT gửi điểm rèn luyện của SV cho Phòng CT-CTSV;

– Đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức cho SV K53 đăng ký học tập học kỳ II qua mạng;

– Hoàn thành xét kỷ luật SV trong tháng; tiếp nhận đơn khiếu nại và đề xuất xử lý. Tiếp tục xác nhận để SV vay vốn tín dụng năm 2009;

– Đã tổ chức Lễ Bế giảng và Phát bằng tốt nghiệp cho lớp 49D hệ cử tuyển và các lớp Vừa làm vừa học (VLVH) khóa 37; trả hồ sơ SV và làm các thủ tục giới thiệu việc làm cho SV ra trường. Tổ chức Lễ Bế giảng và Phát bằng tốt nghiệp cho 82 SV lớp VLVH ngành Kinh tế lâm nghiệp khóa 7 Phú Thọ, Lớp VHVL Hà Nội 1 và tổ chức Lễ khai giảng cho lớp SV VLVH ngành Lâm học khóa 14 Phú Thọ;

– Đã hoàn thành việc khám sức khỏe cho SV 53 dự bị, cử tuyển và số SV của khóa 53 chưa khám đợt I. Còn 59  SV không đến khám, đề nghị xử lý theo quy chế;

– Đã hoàn thành dự thảo lần 2 Quy chế SV nội trú gửi các đơn vị liên quan;

– Đã tổ chức xét học bổng VINAFOR cho SV và gửi hồ sơ đề nghị tới Tổng Cty Lâm nghiệp VN xét cấp; tiếp tục tổ chức xét học bổng FUYO (Nhật Bản) cho SV;

– Ban Phổ thông DTNT duy trì quản lý tốt HS, đưa các em vào các hoạt động tập thể;

            * Một số việc chưa hoàn thành theo kế hoạch là: Còn 2 khoa CBLS và LH chưa gửi “Danh sách SV cần quan tâm” về Trường. Còn 4 đơn vị: LH, CBLS, KT&QTKD, Ban PTDTNT chưa gửi báo cáo đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập HK I.

* Một số kiến nghị của các lớp SV và các khoa:

– Lớp 52B QTKD đề nghị đưa điểm lên website của Trường để SV tra cứu;

– Khoa CĐ&CT đề nghị kỷ luật buộc thôi học các SV nghỉ học quá nhiều (03 SV), kỷ luật đối với 6 SV còn nợ học phí năm học 2008-2009.

II . Một số công tác triển khai thực hiện trong thời gian tới

– Giao cho Phòng CT-CTSV tiếp tục tuyên truyền cho kỷ niệm ngày 26/3 và hướng tới kỷ niệm 30/4, 1/5 và sinh nhật Bác 19/5 cho HSSV;

– Đoàn TN tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động Tháng Thanh niên, tiến tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị trong Nhà trường;

– Giao Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan, các khoa tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạh tốt nghiệp cho khóa 50;

– Các khoa tiếp tục chỉ đạo hoàn thành sơ kết học kỳ I,  xét điểm rèn luyện cho SV và báo cáo đánh giá GVCN theo kế hoạch;

– Giao cho Phòng CT-CTSV tiếp tục thực hiện các thủ tục đề nghị xét học bổng tài trợ cho SV như học bổng VINAFOR, FUYO;

– Các khoa tiếp tục chỉ đạo tổ chức sinh hoạt lớp SV và thông báo kế hoạch cho phòng CT-CTSV theo kết luận của Hội nghị giao ban CTSV tháng 12/2008;

– Tiếp tục thanh tra, kiểm tra về đào tạo, SV nội trú, ngoại trú;

– Các khoa tiếp tục lập danh sách những SV cần quan tâm gửi về Trường qua Phòng CT-CTSV nhận như thông báo tại kết luận của Hội nghị giao ban CTSV tháng 11/2008;

– Giao cho Phòng CT-CTSV tiếp tục hoàn thành quy chế công tác SV nội trú để ban hành cuối tháng 3/2009;

– Các khoa xây dựng kế hoạch hoạt động Văn – Thể học kỳ II và gửi về Ban VT trường;

– Triển khai công tác đánh giá môn học đối với các lớp K53 để rút kinh nghiệm triển khai cho tất cả các môn sau này;

– Tổ chức tốt Hội nghị đào tạo theo tín chỉ (trong tháng 3/2009). Các bộ môn có môn học lên lớp cho K53 trong học kỳ làm báo cáo sơ kết gửi về Trường qua Phòng Đào tạo; tổ chức các hội nghị chuyên đề về hoạt động của Đoàn TN, Hội SV trong tình hình mới;

– Các khoa lập kế hoạch tổ chức đối thoại với SV (mời Ban Giám hiệu, các đơn vị liên quan,  Đoàn TN, Hội SV, Ban Chủ nhiệm và GV trong khoa tới dự). Phòng CT-CTSV là đầu mối tập hợp báo cáo Trường./.

 

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Các đơn vị trong Trường;

– Đoàn TN, Hội SV;

– Lưu: VT, CT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NGƯT,PGS,TS. Nguyễn Văn Tuấn