Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị sơ kết đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ I năm học 2008 – 2009, khóa 53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHÒNG ĐÀO TẠO Số: 144/ĐHLN-ĐT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 14  tháng 4 năm 2009   KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ HỌC…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 144/ĐHLN-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14  tháng 4 năm 2009

 

KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

THEO TÍN CHỈ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC (2008-2009) KHÓA 53

 

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo theo tín chỉ học kỳ 1, năm học 2008 – 2009 tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2009 tại Hội trường C – Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

I. Thành phần tham gia hội nghị

Đại biểu Khách mời

Ông. Nguyễn Văn Vệ và đoàn cán bộ của PA25 – Công an Thành phố Hà Nội

Đại biểu của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

1. PGS.TS. Trần Hữu Viên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học lâm nghiệp.

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng.

3. Trưởng các phòng, ban chức năng của Trường; Ban chủ nhiệm các khoa; Chủ nhiệm các Bộ môn; Giám đốc các Trung tâm THTN các khoa, Trung tâm Dịch vụ; Cố vấn học tập các lớp hành chính khóa 53.

 

II. Nội dung hội nghị

Hội nghị đã tiến hành những nội dung chính sau đây:

1. Phát biểu chỉ đạo hội nghị của PGS.TS. Trần Hữu Viên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học lâm nghiệp.

2. Báo cáo tổng kết công tác đào tạo theo tín chỉ học kỳ 1, năm học 2008 – 2009 khóa 53 và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các bộ môn về đào tạo tín chỉ khóa 53, học kỳ 1 (2008-2009); Báo cáo tổng hợp kết quả nhận xét của sinh viên về các môn học học kỳ 1 do Phòng Đào tạo trình trước Hội nghị.

3. Báo cáo công tác quản lý sinh viên trong đào tạo tín chỉ của Phòng CT – CT sinh viên.

4. Phát biểu đại diện PA25 công an Thành phố Hà Nội.

4. Phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị (14 tham luận).

5. Tổng kết và kết luận Hội nghị của PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường đại học lâm nghiệp.

 

III. Các kết luận của hội nghị

1. Áp dụng chương trình đào tạo mới ban hành tháng 3 năm 2009 trong phạm vi toàn trường, kịp thời điều chỉnh kết cấu chương trình đào tạo của một số môn học để đảm bảo tính hợp lý giữa các nội dung: Lý thuyết, thực hành thí nghiệm, thảo luận bài tập, thực tập nghề nghiệp theo hướng giảm thời gian học tập trên lớp, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

2. Điều chỉnh lại quy mô lớp học cho phù hợp với từng nhóm môn học (ưu tiên các lớp học phần tín chỉ Anh văn và các học phần tín chỉ của các môn học kỹ thuật).

 

3. Chẩn chỉnh công tác kế hoạch, công tác xây dựng thời khóa biểu: Tránh hiện tượng trùng phòng, chủ động các ngày lễ, chủ nhật để tránh những điều chỉnh không cần thiết. Bố trí ít nhất 2 tiết/ buổi/ tuần cho các lớp học phần thảo luận/bài tập và thực hành/thí nghiệm.

4. Nghiên cứu điều chỉnh cách đánh giá môn học theo nhóm các môn học và theo từng bộ môn. Các bộ môn thống nhất đề xuất cách đánh giá nhóm môn học bằng văn bản gừi Nhà trường để Hiệu trưởng ra quyết định. Khuyến kích đánh giá môn học thông qua việc kiểm tra thường xuyên và cho điểm để nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Chấn chỉnh công tác coi thi, tăng cường trách nhiệm của cán bộ coi thi; chỉ lấy giáo viên làm công tác coi thi; trong trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của chủ nhiệm khoa và Phòng Đào tạo. Tăng cường thanh tra công tác quản lý thi, chấm thi, vào điểm và công bố kết quả thi. Ban hành lại quy định nhiệm vụ của cán bộ coi thi.

6. Chấn chỉnh vai trò và hoạt động của cố vấn học tập, tăng cường kiểm tra và đánh giá các hoạt động của cố vấn học tập. Phòng Công tác – Chính trị sinh viên ban hành lại văn bản quy định về nội dung và quy trình hoạt động của cố vấn học tập.

7. Bố trí cố định kế hoạch sinh hoạt cho các lớp hành chính vào 2 tiết đầu của sáng thứ 2 hàng tuần.

8. Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà trường về nộp bài giảng điện tử cho Thư viện để phục vụ cho công tác học tập của sinh viên.

9. Triển khai khẩn trương công tác biên soạn đề thi, đáp án cho tất cả các môn học, nộp cho Phòng Đào tạo để triển khai áp dụng đồng bộ.

10. Cải tiến công tác phục vụ, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy: Micro, đèn chiếu, các thiết bị khác, đảm bảo đủ ánh sáng, bàn ghế, lắp bổ sung màn hình hai bên cho các phòng học lớn phục vụ cho các lớp học phần lý thuyết.

11. Chấn chỉnh hoạt động của mạng Internet, mạng nội bộ, trang Website của trường. Phòng Hành chính tổng hợp phải ưu tiên đảm bảo hệ thống mạng thông suốt đến các vị trí trọng yếu: Thư viện, Nhà A1, A2, các khoa, bộ môn.

12. Chuẩn bị tốt cho các học phần thực tập nghề nghiệp của các ngành học: Chương trình, đề cương chi tiết, địa điểm và cán bộ hướng dẫn.

13. Khẩn trương thực hiện chế độ phục vụ 2 ca/ ngày, từ 7 giờ sáng đến 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; áp dụng chế độ cho sinh viên mượn giáo trình, bài giảng theo học kỳ.

14. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các địa bàn: Giảng dạy lý thuyết, thực hành/thí nghiệm, coi thi, chấm thi, kiểm tra…

15. Các khoa thực hiện chủ trương của nhà trường gửi thông báo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên cho gia đình sinh viên vào cuối học kỳ và năm học.

16. Triển khai việc nhận xét môn học cho tất cả các môn thi, tăng thời gian buổi thi dành cho việc đánh giá của sinh viên. Cán bộ coi thi chịu trách nhiệm trong việc cho sinh viên nhận xét môn học sau mỗi môn thi.
 

 

                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                         
                                                                              PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn