Kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2020

Danh sách CBVC, LĐHĐ thuộc diện kê khai tài sản và thu nhập cá nhân:Tải về Hướng dẫn kê khai và mẫu Bản kê khai: Tải về

  • Danh sách CBVC, LĐHĐ thuộc diện kê khai tài sản và thu nhập cá nhân:Tải về
  • Hướng dẫn kê khai và mẫu Bản kê khai: Tải về