Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành Lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển”

Đề án tổ chức chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam – 75 năm hình thành và phát triển” ban hành kèm theo Quyết định số 3393/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kết luận cuộc họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…

Đề án tổ chức chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam – 75 năm hình thành và phát triển” ban hành kèm theo Quyết định số 3393/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kết luận cuộc họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển”, theo Thông báo 320/TB-ĐHLN-KHCN ngày 20/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Quyết định số 392/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp vè việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phụ trác thổ chức Hội thảo “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển”.

1. Mục tiêu Hội thảo

– Làm nổi bật được những thành tựu trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp trong những năm qua;

– Đánh giá thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành lâm nghiệp về nhu cầu và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực của ngành

– Đưa ra được những định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Ngành Lâm nghiệp.

2. Nội dung

Hội thảo có các chủ đề:

1- Định hướng và giải pháp phát triển ngành Lâm nghiệp bền vững.

2- Thực trạng và định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành Lâm nghiệp.

3- Gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học trong phát triển nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp.

4- Hợp tác, liên kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp.

5-  Giải pháp thu hút tuyển sinh, xây dựng, cập nhật và chia sẻ dữ liệu về nhân lực ngành Lâm nghiệp giữa trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp.

6- Nhu cầu và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

7- Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý và sản xuất Lâm nghiệp tại địa phương, doanh nghiệp.

8- Xu hướng sử dụng nhân lực ngành Lâm nghiệp và một số ưu tiên định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực

9 -Cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo cho phát triển nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp.

(Lĩnh vực Lâm nghiệp bao gồm:  Giống & CNSH,  Lâm sinh, Quản lý bảo vệ rừng, Quản lý đất đai& PTNT,  Khai thác; Cơ khí & tự động hóa,  Chế biến lâm sản, Thiết kế Nội thất, Quản trị kinh doanh, kế toán và thương mại Lâm sản)

3. Địa điểm và thời gian tổ chức

– Địa điểm: Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

– Thời gian dự kiến: Từ 7h30 ngày 05/6/2020

4. Thành phần tham gia

Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo TCLN, Hiệu trưởng Trường ĐHLN.

– Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Lâm nghiệp

– Đơn vị phối hợp: Tổng cục Lâm nghiệp.

– Đại diện các đơn vị quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Đại diện các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực Ngành Lâm nghiệp.

– Đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia các tỉnh.

– Đại diện các Công ty, Doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực Lâm nghiệp.

– Các nhà khoa học, chuyên gia.

– Các cơ quan truyền thông.

5. Thành phần tham dự

Dự kiến 300 đại biểu cụ thể như sau:

– Đại biểu mời ngoài Trường:                                 85 đại biểu

+ Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và &PTNT        38 đại biểu

+ Các đơn vị  khác                                                 47 đại biểu

– Đại biểu Trường Đại học Lâm nghiệp:                215 đại biểu

6. Nội dung Hội thảo

(1) Các tham luận theo chủ đề đặt hàng trình bày trong hội thảo: 05 tham luận

+ Tổng cục Lâm nghiệp: 01 tham luận

+ Đại học Lâm nghiệp: 01 tham luận

+ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: 01 tham luận

+ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản: 01 tham luận

+ Đại diện Sở NN&PTNT: 01 tham luận

(3) Thảo luận theo chủ đề: Toàn thể các đại biểu tham dự hội thảo

(4) Kết luận Hội thảo: Đưa ra được những định hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được mục tiêu chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp

7. Kỷ yếu hội thảo

– 5 bài tham luận

– 13 bài viết kỷ yếu

Phần Phụ lục: Bảng tổng hợp số liệu: (1) Thông tin về đào tạo, ngành nghề đào tạo các bậc hệ trong nhành Lâm nghiệp; (2) Thông tin về nguồn nhân lực trong Ngành Lâm nghiệp

8. Các tài liệu, số liệu cần thu thập phụ vụ cho Hội thảo

– Số liệu tổng hợp các thông tin về đào tạo, ngành nghề đào tạo các bậc hệ trong Ngành Lâm nghiệp (Tổng hợp từ các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Bộ NN&PTNT có đào tạo về lĩnh vực Lâm nghiệp) – Có mẫu kèm theo

– Số liệu tổng hợp các thông tin về nguồn nhân lực trong Ngành Lâm nghiệp (Tổng hợp từ các đơn vị quản lý thuộc Bộ NN&PTNT).

10. Chương trình hội thảo: Chi tiết trong phụ lục kèm theo

11. Tổ chức Trưng bày

– Tổ chức trưng bày các kết quả, sản phẩm Đào tạo, Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2010 – 2020 của ngành gồm:

+ Các ấn phẩm khoa học

+ Các Poster

+ Các mẫu vật, hệ thống máy móc thiết bị, phần mềm là sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ KHCN các cấp nổi bật trong giai đoạn 2010-2020

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian tổ chức: 05/6/2020

Địa điểm: Giảng đường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

7:30-8:00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8:00-8:10

Video giới thiệu về ngành lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

8:10-8:20

Khai mạc, Giới thiệu đại biểu, Thông qua chương trình Hội thảo

Ban tổ chức

8:20-8:40

Phát biểu chào mừng Hội thảo

Hiệu trưởng Trường ĐHLN

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT

8:40-10:00

Tham luận 1: Định hướng và giải pháp phát triển ngành Lâm nghiệp bền vững

Tổng cục Lâm nghiệp

Tham luận 2: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành Lâm nghiệp, Thực trạng và định hướng phát triển

Trường Đại học Lâm nghiệp

Tham luận 3: Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tham luận 4: Hợp tác, liên kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp.

Hiệp Hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Tham luận 5: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý và sản xuất Lâm nghiệp tại tỉnh Nghệ An

Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An

10:00-10:15

Giải lao tham quan khu triển lãm

Toàn thể đại biểu

10:15-11:30

Phiên thảo luận

Chủ trì hội thảo

11:30-12:00

Kêt luận và Bế mạc

Trường Đại học Lâm nghiệp