Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013

CÔNG ĐOÀN NN & PTNT VIỆT NAM

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

 

                  Số: 36/KH-CĐ

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2010

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận,

tổ công đoàn trực thuộc và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHLN

lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2013

 

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X;

– Căn cứ Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-CĐN ngày 06/5/2010 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở;

– Căn cứ Hướng dẫn công tác nhân sự BCH Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc tại Đại hội nhiệm kỳ;

Ban chấp hành Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc (sau đây gọi chung là các công đoàn trực thuộc) và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XX, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX đối với phong trào cán bộ viên chức, lao động (CBVC, LĐ), đoàn viên và hoạt động công đoàn trong nhà trường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của công đoàn; nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo đội ngũ CBVC, LĐ vào tổ chức công đoàn; thông qua Đại hội tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước;

2. Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, rộng rãi, sôi nổi trong toàn thể CBVC, LĐ, đoàn viên. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CBVC, LĐ và hoạt động công đoàn, là diễn đàn để công đoàn viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như tham gia ý kiến xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát huy thành tích Trường đại học Lâm nghiệp Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

3. Kiểm điểm và làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình hành động của công đoàn và nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình và Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới;

4. Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội các công đoàn trực thuộc, Công đoàn Trường góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường; gắn với phát động phong trào thi đua trong CBVC, LĐ, đoàn viên thiết thực chào mừng Đại hội các cấp Công đoàn Trường ĐHLN, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong CBVC, LĐ hướng về Đại hội;

5. Nhiệm vụ của Đại hội công đoàn là lựa chọn, bầu cử vào Ban chấp hành công đoàn các cấp những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, khả năng tổ chức thực hiện, tâm huyết nhiệt tình, có uy tín để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của quần chúng, dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBVC, LĐ, để củng cố tổ chức, tăng cường năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế; Đại hội các công đoàn trực thuộc bầu các đại biểu tiêu biểu trong đơn vị đi dự Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2013.

6. Phương châm chỉ đạo Đại hội: “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, dân chủ, thiết thực”.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội (Theo Quyết định số 22/QĐ-CĐ ngày 04/6/2010 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp)

1.1. Tiểu ban Nhân sự Đại hội, gồm các đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Quân

– Chủ tịch Công đoàn Trường

Trưởng Tiểu ban;

2. Đ/c: Đỗ Thị Ngọc Bích

– Phó Chủ tịch Công đoàn Trường         

Phó Tiểu Ban;

3. Đ/c: Hoàng Xuân Y

– UVTV, Chủ nhiệm UBKT CĐ

Uỷ viên;

4. Đ/c: Trần Việt Hồng

– UVTV Công đoàn Trường         

Uỷ viên;

5. Đ/c: Bế Minh Châu

– UVBCH Công đoàn Trường

Ủy viên;

6. Đ/c: Phạm Ngọc Sơn

– Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 2

Ủy viên.

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ phối hợp với các tiểu ban tham mưu, giúp việc BCH và các công đoàn trực thuộc thực hiện quy trình công tác nhân sự; tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự của BCH khóa XIX và tại đại hội các công đoàn trực thuộc, báo cáo Ban Thường vụ xem xét để trình Ban chấp hành Công đoàn Trường tại hội nghị bàn về công tác nhân sự của đại hội, báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến chỉ đạo.

1.2. Tiểu ban chuẩn bị văn kiện, gồm các đồng chí:

1. Đ/c: Đỗ Thị Ngọc Bích

– Phó Chủ tịch Công đoàn Trường         

Trưởng Tiểu Ban;

2. Đ/c: Hoàng Xuân Y

– UVTV Công đoàn Trường         

Phó Tiểu Ban;

3. Đ/c: Trần Việt Hồng 

– UVTV Công đoàn Trường         

Uỷ viên;

4. Đ/c: Nguyễn Văn Hòa

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

5. Đ/c: Phạm Thị Huyền

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

6. Đ/c: Nguyễn Thị Lan

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

7. Đ/c Nguyễn T. Minh Nguyệt

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

8. Đ/c: Bế Minh Châu

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

9. Đ/c: Vũ Thị Thuần

– UVBCH Công đoàn Trường

Uỷ viên;

10. Đ/c: Nguyễn Tuấn Bình

– Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 2

Uỷ viên;

11. Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng

– Văn phòng Công đoàn Trường

Uỷ viên.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Công đoàn Trường tại Đại hội, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Công đoàn Trường khóa XIX; tiếp thu các ý kiến đóng góp ở các Đại hội các công đoàn trực thuộc, Hội nghị BCH Công đoàn Trường góp ý kiến cho dự thảo báo cáo; hoàn thiện báo cáo trình Đại hội; thẩm duyệt các loại báo cáo trình bày trong Đại hội (Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho văn kiện ĐH Công đoàn Trường); giúp BTV chuẩn bị những vấn đề tham luận tại Đại hội.

1.3. Tiểu ban Tổ chức, Phục vụ Đại hội, gồm các đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Quân

– Chủ tịch Công đoàn Trường  

Trưởng Tiểu ban;

2. Đ/c: Hoàng Xuân Y

– UVTV Công đoàn Trường

Phó Tiểu ban;

2. Đ/c: Hoàng Ngọc Yên

– UVBCH Công đoàn Trường             

Phó Tiểu Ban;

3. Đ/c: Nguyễn Quang Hà

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

4. Đ/c: Vũ Thị Thuần      

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

5. Đ/c: Nguyễn Quang Chung

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

6. Đ/c: Nguyễn Như Bằng

– UVBCH Công đoàn Trường  

Uỷ viên;

7. Đ/c: Nguyễn Văn Vệ

– Chủ tịch Công đoàn Phòng HCTH

Uỷ viên;

8. Đ/c: Nghiêm Phương Thúy

– Tổ trưởng CĐ Phòng KHCN-HTQT

Uỷ viên;

9. Đ/c: Trần Văn Chí

– Tổ trưởng CĐ Phòng TCCB

Uỷ viên;

10. Đ/c: Vũ Thị Lan

– UVBCH Công đoàn Cơ sở 2

Uỷ viên;

11. Đ/c: Nguyễn Trung Dũng 

– Tổ trưởng CĐ Phòng CT & CTSV  

Uỷ viên;

12. Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng

– Văn phòng Công đoàn Trường

Uỷ viên.

Tiểu Ban Tổ chức, phục vụ có nhiệm vụ ra văn bản hướng dẫn Đại hội các công đoàn trực thuộc; chuẩn bị dự thảo chương trình Đại hội, quy chế làm việc (nội quy) của Đại hội để BCH Công đoàn Trường thông qua; chuẩn bị (in ấn) các loại văn bản (Báo cáo Chính trị, phiếu giới thiệu nhân sự trước Đại hội, phiếu bầu cử trong Đại hội và các loại biên bản kèm theo, chương trình Đại hội và các loại văn bản khác dùng trong Đại hội …); chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết phục vụ Đại hội; tuyên truyền trước và sau Đại hội; chuẩn bị các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội; thực hiện công tác tổ chức trong ngày Đại hội.

2. Từ 04/6 – 30/7/2010: Tiểu ban văn kiện chuẩn bị dự thảo các báo cáo văn kiện: Dự thảo báo cáo chính trị Công đoàn Trường và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

3. Từ 02/8 – 7/8/2010: Tổ chức hội nghị

– Hội nghị BCH Công đoàn Trường mở rộng: Quán triệt thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc và Đại hội Công đoàn Trường.

– Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường:

+ Đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội Công đoàn trường (góp ý lần thứ nhất).

+ Lấy ý kiến các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Trường đương nhiệm về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH khóa mới.

4. Từ 08/8 – 15/8/2010:

– Các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội; chuẩn bị báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động của công đoàn đơn vị nhiệm kỳ tiếp theo; chuẩn bị phương án nhân sự; báo cáo công đoàn Trường kế hoạch tổ chức, văn kiện, phương án nhân sự trước khi tổ chức đại hội để BCH cử đại diện đến dự và chỉ đạo Đại hội.

– BCH gửi dự thảo báo cáo tới các công đoàn trực thuộc xin ý kiến đóng góp.

– Ban chấp hành gửi đề án nhân sự tới các công đoàn trực thuộc để xin ý kiến giới thiệu người tham gia BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2010-2013.

5. Từ 16/8 – 30/8/2010: Các công đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội theo kế hoạch và chương trình Đại hội đã được Công đoàn Trường thông qua.

6. Từ 31/8 – 05/9/2010:

– Tiểu ban văn kiện tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện đại hội Công đoàn Trường từ hội nghị BCH, Đại hội các công đoàn trực thuộc.

– Tiểu ban nhân sự tổng hợp danh sách giới thiệu nhân sự (từ ý kiến của các đồng chí UVBCH đương nhiệm và kết quả giới thiệu từ Đại hội các công đoàn trực thuộc) trình BCH thông qua danh sách giới thiệu, báo cáo Đảng ủy Trường và Ban thường vụ Công đoàn NN&PTNT xin ý kiến.

7. Từ 06/9 – 10/9/2010: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường, thực hiện các nội dung sau:

– Tiếp thu các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo văn kiện Đại hội từ hội nghị BCH Công đoàn Trường, của Đại hội các công đoàn trực thuộc.

– Tiếp tục góp ý, bổ sung các văn kiện trình Đại hội Công đoàn Trường (góp ý lần thứ hai).

– Căn cứ phương hướng cấu tạo BCH khóa XX, trên cơ sở danh sách nhân sự được giới thiệu, từng UVBCH lựa chọn người mà mình tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành, đồng thời giới thiệu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2010-2013.

8. Từ 11/9 – 17/9/2010: Công đoàn Trường báo cáo Đảng ủy danh sách nhân sự giới thiệu chính thức của BCH và báo cáo các văn kiện trình Đại hội. Báo cáo Công đoàn Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch và nội dung Đại hội đại biểu Công đoàn Trường, gồm những nội dung sau:

– Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2010-2013; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2008-2010. Đề án nhân sự BCH khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013. Danh sách trích ngang giới thiệu nhân sự bầu cử của BCH Công đoàn đương nhiệm trình đại hội;

– Dự kiến (hoặc kế hoạch phân bổ) số lượng đại biểu chính thức dự đại hội, dự kiến số lượng đại biểu mời;

– Dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký;

– Quy chế đại hội, chương trình đại hội; dự thảo Nghị quyết đại hội. Tờ trình phê duyệt kế hoạch của đơn vị.

9. Từ 18/9/2010 đến ngày Đại hội: Hoàn chỉnh các văn kiện, in ấn tài liệu và chuẩn bị các công tác khác phục vụ Đại hội.

10. Tổ chức Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2010-2013: Dự kiến ngày 25/09/2010.

III. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội các công đoàn trực thuộc (Đại hội toàn thể)

1.1. Nội dung

– Thảo luận và góp ý báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới của công đoàn trực thuộc (báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành được trình bày luôn trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ).

– Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Công đoàn Trường trình Đại hội khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013.

– Bầu Ban chấp hành công đoàn (đối với công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận), bầu tổ trưởng, tổ phó (đối với các tổ công đoàn trực thuộc) nhiệm kỳ mới.

+ Đối với các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận có số lượng từ 30 đoàn viên trở lên, bầu Ban chấp hành gồm 5-7 uỷ viên; bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong số uỷ viên BCH, không bầu Ban thường vụ.

+ Đối với các công đoàn bộ phận có số lượng dưới 30 đoàn viên bầu Ban chấp hành gồm 3 uỷ viên; bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch trong số uỷ viên BCH.

+ Đối với tổ công đoàn trực thuộc có từ 8 đoàn viên trở lên: bầu tổ trưởng và tổ phó; tổ công đoàn trực thuộc có dưới 8 đoàn viên chỉ bầu tổ trưởng, nếu cần bầu thêm tổ phó; tổ công đoàn trực thuộc có dưới 5 đoàn viên chỉ bầu tổ trưởng.

– Giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ (2010-2013) gồm 15 đồng chí (có hướng dẫn riêng).

– Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ (2010-2013).

+ Số lượng đại biểu phân bổ cho các công đoàn trực thuộc được gửi kèm theo Kế hoạch này.

+ Về tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội Công đoàn Trường như sau: Là đoàn viên công đoàn, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho thành công của Đại hội và có khả năng truyền đạt nghị quyết của Đại hội đến các thành viên của công đoàn đơn vị.

Để phát huy có hiệu quả sự phối hợp công tác giữa công đoàn và chính quyền, các công đoàn trực thuộc bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường nên có các đ/c lãnh đạo chính quyền đơn vị mình tham gia.

– Riêng trong Công đoàn Cơ sở 2: Được sự nhất trí của Công đoàn Trường tháng 4 năm 2010, Công đoàn Cơ sở 2 đã tổ chức thành công Đại hội các công đoàn trực thuộc và Công đoàn Cơ sở 2 nên chỉ tổ chức Đại hội các công đoàn trực thuộc và Công đoàn Cơ sở 2 với những nội dung sau:

+ Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Công đoàn Trường trình Đại hội khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013.

+ Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2010 -2013.

+ Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ (2010-2013).

1.2. Thời gian: 0,5 ngày, trong thời gian từ ngày 16 – 30/8/2010.

1.3. Các văn bản cần hoàn thiện và gửi về Công đoàn Trường

Sau khi tổ chức Đại hội từ 2 – 5 ngày, các công đoàn trực thuộc gửi về Văn phòng Công đoàn các tài liệu: Báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới (đã được bổ sung, hoàn chỉnh sau đại hội); nghị quyết, biên bản Đại hội; tổng hợp ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện của Công đoàn trường; biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu BCH hoặc tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn; danh sách giới thiệu nhân sự BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2010-2013; biên bản kiểm phiếu và danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường.

2. Đại hội Công đoàn Trường (Đại hội đại biểu)

2.1. Số lượng đại biểu: 150 đồng chí (có danh sách phân bổ đại biểu kèm theo), trong đó:

– Đại biểu đương nhiên: 14 đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2008-2010;

– Đại biểu do BCH Công đoàn khóa XIX chỉ định: 4 đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường.

– Đại biểu bầu từ Đại hội các công đoàn trực thuộc: 132 đồng chí

2.2. Nội dung

– Thảo luận và góp ý kiến cho báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2008-2010 và phương hướng hoạt động công đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013 của Công đoàn Trường; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2008-2010.

– Bầu ban chấp hành Công đoàn Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013.

2.3. Thời gian và nội dung thực hiện đại hội đại biểu Công đoàn trường

– Thời gian tổ chức đại hội: 01 ngày, ngày 25/9/2010.

– Nội dung, trình tự Đại hội: Theo Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

2.4. Hoàn thiện hồ sơ Đại hội và gửi lên Công đoàn NN&PTNT các văn bản, gồm có:

– Tờ trình đề nghị công nhận các chức danh BCH, UBKT công đoàn;

– Biên bản bầu BCH, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT; biên bản hội nghị UBKT bầu Phó chủ nhiệm UBKT;

– Danh sách trích ngang BCH, UBKT gồm: Họ và tên, tuổi, giới tính, chức vụ, đơn vị công tác, dân tộc, trình độ (chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ).

– Nghị quyết Đại hội;

Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất sau Đại hội 1 tuần.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ thời gian; hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Đại hội các công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường đảm bảo yêu cầu, nội dung, quy trình.

BCH các công đoàn trực thuộc phải báo cáo Ban thường vụ Công đoàn Trường việc chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự của Đại hội công đoàn đơn vị, khi được Công đoàn Trường đồng ý mới tiến hành Đại hội.

2. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Trường có trách nhiệm giúp Ban thường vụ hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Làm báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về phẩm chất đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường và người được giới thiệu vào BCH Công đoàn Trường khoá tới.

3. Tiểu ban Thi đua – Tuyên giáo Công đoàn có trách nhiệm giúp BCH Công đoàn Trường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tổ chức Đoàn thanh niên phát động đợt thi đua sâu rộng trong CBVC, HSSV lập thành tích chào mừng Đại hội các công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2013 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong những tháng cuối năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác trong đơn vị.

4. Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Ủy viên BCH cùng các tiểu ban thay mặt BCH Công đoàn Trường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội các công đoàn trực thuộc đơn vị mình được phân công phụ trách.

5. Văn phòng Công đoàn có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Trường và các Tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; biên tập, sao in các tài liệu, chuẩn bị kinh phí, các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội Công đoàn Trường và các công đoàn trực thuộc.

Trên đây là Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội các công đoàn trực thuộc và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XX. Công đoàn Trường yêu cầu các công đoàn trực thuộc phổ biến và quán triệt tới toàn thể đoàn viên, CBVC, LĐ trong đơn vị và triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và quy trình theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh vấn đề mới, đề nghị báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Trường qua Văn phòng Công đoàn để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                                                            T/M BAN CHẤP HÀNH

 – Công đoàn NN&PTNT (báo cáo);                                                                                            CHỦ TỊCH    

 – Đảng ủy (báo cáo);

 – Các đ/c UV BCH;

 – Các công đoàn trực thuộc;

 – Lưu VPCĐ.                                                                                                                                         (đã ký)

 

                                                               Nguyễn Văn Quân