Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số 85-KH/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012   KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá…

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số 85-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

—–

Căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK, ngày 30-5-2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

            I- YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM

– Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

– Chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm đạt kết quả thực chất; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát chặt chẽ mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, từ đảng viên đương chức đến đảng viên đã nghỉ hưu, phải thực sự tự giác, trung thực, khách quan trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

– Cấp trên gương mẫu, kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau.

II- ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐIỂM VÀ NƠI KIỂM ĐIỂM

1- Đối tượng kiểm điểm

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị (là đảng viên) và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đều phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

2- Nơi kiểm điểm

– Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường kiểm điểm ở tập thể Đảng uỷ Trường và kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt;

– Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2 kiểm điểm ở tập thể Đảng uỷ Cơ sở 2 và kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt;

– Các đồng chí trong cấp uỷ chi bộ kiểm điểm ở tập thể cấp uỷ và kiểm điểm ở chi bộ (các đồng chí đảng viên là cấp trưởng, phó của các đơn vị trực thuộc Trường; trưởng, phó của các đơn vị trực thuộc Cơ sở 2 không phải là cấp uỷ chi bộ kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo đơn vị (gồm trưởng, phó đơn vị; chủ tịch/tổ trưởng công đoàn; bí thư đoàn thanh niên) và kiểm điểm ở chi bộ;

– Ngoài những nơi kiểm điểm nêu trên, các đảng viên tham gia các tổ chức khác với cương vị là người đứng đầu kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo các tổ chức đó về trách nhiệm của cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo tổ chức đó.

III- NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM

Căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ và Quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của cấp uỷ, tổ chức và cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm rõ tại sao những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra từ nhiều năm nay nhưng chậm khắc phục, có mặt lại yếu kém, phức tạp thêm:

1- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

– Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường xã hội chủ nghĩa, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; là dao động, mơ hồ, mất phương hướng, cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; là nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, thậm chí a dua, xuyên tạc, bôi đen…

– Biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân; là cơ hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp…; là đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng; là quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn; là kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng, độc đoán, tùy tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí, sống xa hoa, hưởng lạc.

– Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ những biểu hiện, mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kiểm điểm việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phương hướng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái.

2- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

– Kiểm điểm làm rõ những yếu kém của tập thể và cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Làm rõ tình trạng có phải vì người mà sinh thêm tổ chức, sinh thêm chỉ tiêu, biên chế không?

– Kiểm điểm trong cấp uỷ, tổ chức đơn vị; cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu có tình trạng độc đoán, mất dân chủ, cục bộ trong đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tác động hoặc bị tác động trong bổ nhiệm cán bộ, nhất là đối với những người thân, quen không?

– Tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã thực sự kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ chưa? Xác định trách nhiệm của tập thể, của cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ.

3- Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Kiểm điểm chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Việc cụ thể hoá và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” như thế nào? Làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và nhất là quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác cán bộ, trong chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, trong quản lý tài chính, tài sản… Có tình trạng lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

Trong ba nội dung trên, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, nên cần đi sâu kiểm điểm:

* Đối với tập thể

– Đã có những chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên? Việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm như thế nào? Đã có những hình thức, biện pháp gì trong phát hiện, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc cấp mình quản lý? Nội bộ cấp uỷ, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết hoặc có mất đoàn kết không? Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy ra đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình chưa? Đã thực sự quyết tâm xem xét, giải quyết dứt điểm những sai sót, khuyết điểm nổi cộm, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà dư luận quan tâm, bức xúc chưa? Nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái.

– Trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đã thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ như thế nào? Đã thực hiện và vận dụng nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đề ra những chủ trương, giải pháp gì? Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ ở đơn vị đã thực chất chưa? Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị chưa? Kiểm điểm làm rõ những trường hợp bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ không đúng người, đúng việc làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân về những thiếu sót, khuyết điểm và phương hướng khắc phục.

– Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; trách nhiệm của tập thể trong việc thảo luận và quyết định công tác cán bộ, công tác giáo dục, đào tạo… Kiểm điểm cá nhân người đứng đầu có biểu hiện độc đoán, gia trưởng, "lấn sân quyết định hoặc chỉ đạo không đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Có để mất đoàn kết nội bộ kéo dài hay không? Có chậm xử lý hoặc xử lý không dứt điểm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, để dư luận dị nghị hay không? Quan hệ giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đã thực sự đoàn kết, thống nhất chưa? Nếu để xảy ra mâu thuẫn thì trách nhiệm của tập thể đến đâu? Đã thực sự dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán bộ (đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ…) và trong quyết định các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án đầu tư chưa? Nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và biện pháp khắc phục.

* Đối với cá nhân

– Tự giác nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung Nghị quyết nêu và Quy định về những điều đảng viên không được làm; về nội dung góp ý của các tổ chức, cá nhân và gợi ý của cấp trên (nếu có) đối với cá nhân mình; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về những góp ý hoặc gợi ý (nếu có) đối với tập thể và về những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể.

– Cá nhân phải tự giác, trung thực soi xét mình về các mặt: tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống (theo các biểu hiện nêu tại Điểm 1, Mục III); có thái độ, tinh thần như thế nào trong đấu tranh, phê phán các quan điểm, việc làm sai, trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng? Trong ý thức và việc làm cụ thể đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của cá nhân chưa? Đã thực sự tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa? Đoàn kết nội bộ đã tốt chưa? Đã trung thực trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kê khai tài sản chưa? Có để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi không?…

– Đối với cá nhân là cấp uỷ viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cần kiểm điểm sâu quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị trong mối quan hệ với quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cấp uỷ, tập thể lãnh đạo đơn vị như thế nào? Và cần liên hệ, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung cụ thể nêu tại Điểm 2, Điểm 3, Mục III; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân về những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và phương hướng, biện pháp khắc phục.

IV- CÁCH LÀM

Đảng uỷ, các cấp uỷ trực thuộc trực tiếp chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo ba bước cụ thể như sau:

BƯỚC 1: LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ GỢI Ý KIỂM ĐIỂM

1- Phương pháp lấy ý kiến góp ý

– Lấy ý kiến của các tổ chức bằng cách gửi văn bản nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận; ý kiến góp ý của tập thể được thảo luận, thống nhất và thể hiện bằng văn bản, do đại diện cấp uỷ ký tên, gửi về nơi nhận.

– Lấy ý kiến của cá nhân bằng cách mời họp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận và phát phiếu xin ý kiến để cá nhân góp ý trực tiếp vào phiếu, gửi về nơi nhận. Ý kiến góp ý của cá nhân thực hiện bằng văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người góp ý và của tổ chức, cá nhân được góp ý. Ý kiến góp ý đối với cá nhân thuộc cấp uỷ nào thì gửi về cấp uỷ đó để tập hợp. Đối với góp ý cá nhân các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Uỷ viên Thường vụ, Đảng uỷ viên, gửi qua đồng chí Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đảng uỷ Trường (có hướng dẫn mẫu phiếu để thực hiện).

– Việc lấy ý kiến góp ý của cá nhân các đồng chí nguyên là cấp uỷ viên, thủ trưởng đơn vị đã nghỉ hưu: chỉ tiến hành lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nghỉ hưu tại Trường.

2- Lấy ý kiến góp ý và kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân

– Đảng uỷ Trường lấy ý kiến góp ý của các tập thể lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT; cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Lấy ý kiến của cá nhân gồm: các đ/c đã nghỉ hưu nguyên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường.

3- Gợi ý và chỉ đạo kiểm điểm của Đảng uỷ Trường

Đảng uỷ Trường gợi ý kiểm điểm đối với chi bộ, đảng bộ, đảng viên thuộc Đảng uỷ Trường quản lý nếu xét thấy cần thiết; Đảng uỷ Cơ sở 2 gợi ý kiểm điểm đối với chi bộ, đảng viên thuộc Đảng uỷ Cơ sở 2 quản lý nếu xét thấy cần thiết; chi uỷ gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên nếu xét thấy cần thiết.

BƯỚC 2: TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý, XÂY DỰNG BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM

Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và từng cá nhân căn cứ vào nội dung kiểm điểm nêu trên và Quy định những điều đảng viên không được làm để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và kiểm điểm cá nhân.

Nội dung kiểm điểm cần đi sâu kiểm điểm về những nội dung được góp ý, gợi ý (nếu có), trả lời thẳng vào các câu hỏi, các nội dung kiểm điểm; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục, sau đó tiến hành kiểm điểm theo trình tự sau:

– Tiến hành kiểm điểm tập thể trước, kiểm điểm cá nhân sau. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước (ít nhất 5 ngày) để các thành viên lãnh đạo nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến đóng góp. Đồng chí bí thư cấp uỷ chủ trì kiểm điểm, căn cứ vào 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 nêu, ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng đảng và nguyên nhân, đề ra phương hướng khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cá nhân.

– Tiến hành kiểm điểm cá nhân người đứng đầu trước, các thành viên khác sau. Từng cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm trước tập thể, để các thành viên khác góp ý trực tiếp tại hội nghị; sau đó cá nhân tiếp thu và hoàn thiện bản kiểm điểm.

– Cán bộ dự, theo dõi các hội nghị kiểm điểm:

+ Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có đại diện các ban Đảng uỷ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội dự, theo dõi;

+ Hội nghị kiểm điểm ở các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường có đại diện các đồng chí trong Đảng uỷ Trường, đại diện các tiểu ban của Đảng uỷ Trường dự, theo dõi;

+ Hội nghị kiểm điểm ở các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2 do Đảng uỷ Cơ sở 2 chỉ đạo.

BƯỚC 3: BÁO CÁO, THÔNG BÁO, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý SAU KIỂM ĐIỂM

Sau khi hoàn thành kiểm điểm, các cấp ủy trực thuộc báo cáo kết quả kiểm điểm với Đảng uỷ Trường, đồng thời thông báo, tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân. Cụ thể như sau:

1- Tập thể và cá nhân ở cấp dưới báo cáo kết quả kiểm điểm với cấp trên

– Nội dung báo cáo của tập thể:

+ Tổng hợp về tình hình, ưu điểm, khuyết điểm trong tổ chức kiểm điểm; đánh giá chung về kết quả kiểm điểm của cấp uỷ;

+ Kết quả kiểm điểm của tập thể; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân về những khuyết điểm, yếu kém đối với 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 nêu;

+ Lộ trình, phương hướng, biện pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém;

+ Đề xuất, kiến nghị, rút kinh nghiệm về phương pháp, cách thức tổ chức kiểm điểm cho các lần tiếp theo.

– Nội dung báo cáo của cá nhân:

+ Kiểm điểm, tự phê bình về 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 nêu và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; chỉ rõ ưu điểm, phân tích rõ khuyết điểm và nguyên nhân;

+ Lộ trình, phương hướng, biện pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém.

2- Thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể và cá nhân

Việc thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể và cá nhân thuộc thành phần lấy ý kiến thực hiện như sau:

– Thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể bằng văn bản, gửi đến tập thể đó;

– Thông báo, tiếp thu góp ý của cá nhân thực hiện với các hình thức phù hợp: có thể bằng văn bản; có thể cử đại diện cấp uỷ gặp thông báo, trao đổi qua điện thoại, hộp thư điện tử…

V- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

– Đảng uỷ Trường tiến hành kiểm điểm trong tháng 9 năm 2012;

– Các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và đảng viên tiến hành kiểm điểm trong tháng 9, 10 năm 2012.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch nêu trên, các cấp uỷ trực thuộc chuẩn bị kế hoạch thực hiện, tiến hành tổ chức kiểm điểm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình và tiến độ kế hoạch; chủ động phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Trường về thời gian tổ chức hội nghị kiểm điểm để báo cáo BTV Đảng uỷ cử cán bộ dự, chỉ đạo, theo dõi.

1- Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại đối với tập thể cấp uỷ trực thuộc và cá nhân trong cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc nếu xét thấy kiểm điểm không đạt yêu cầu.

2- Qua kiểm điểm nếu xét thấy tổ chức và cá nhân có vi phạm đến mức phải xử lý thì thực hiện xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3- Kết quả kiểm điểm lần này là căn cứ xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi đơn vị, gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Sau đợt kiểm điểm này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hằng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

4- Về thực hiện chế độ báo cáo: Sau khi hoàn thành kiểm điểm, các cấp uỷ trực thuộc gửi báo cáo về tình hình, kết quả kiểm điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng về BTV Đảng uỷ trước 30-10-2012 (qua Văn phòng Đảng uỷ); gửi tài liệu kiểm điểm của tập thể, cá nhân cấp uỷ viên, trưởng, phó đơn vị trực thuộc Trường về Văn phòng Đảng uỷ để theo dõi, giám sát sau kiểm điểm và quản lý theo quy định. Đảng uỷ Trường báo cáo kết quả kiểm điểm về BTV Đảng uỷ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội và Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15-11-2012.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy trực thuộc kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ qua Văn phòng Đảng ủy để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Đảng uỷ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội:

Thường trực, BTC, BTG, UBKT (báo cáo);

Các đ/c Đảng uỷ viên;                                         

– Đảng uỷ Cơ sở 2, các chi bộ trực thuộc;  

– Lưu VPĐU.                                                                                                                                                                              

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

   

Đã ký

  

Nguyễn Văn Tuấn