Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 17-KH/ĐT   Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010     KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010   Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TNHN…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 17-KH/ĐT

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Cuộc vận động

“Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010

 

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TNHN ngày 03/02/2010 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội và Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 06/4/2010 của BTV Đảng uỷ trường về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, BTV Đoàn trường xây dựng và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010 như sau:

I. CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; về xây dựng nền văn hóa mới.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho đoàn viên, thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Cuộc vận động; tập trung theo hướng xây dựng mô hình, tiêu chí cụ thể “làm theo” lời Bác; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong các cấp bộ Đoàn, Hội, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp.

2. Thông qua Cuộc vận động, tiếp tục phát hiện, xây dựng và tuyên dương các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác.

3. Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, tránh hình thức, đối phó.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

1.1. Học tập, quán triệt sâu sắc cho đoàn viên, thanh niên chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới gắn với việc xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa trong thanh niên hiện nay.

1.2. Xây dựng và triển khai 5 tiêu chí thanh niên thời đại mới: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khoẻ dồi dào, kỹ năng thành thạo” với 6 giá trị cốt lõi: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm gắn với Chương trình Rèn luyện đoàn viên.

1.3. Xây dựng và tổ chức hiệu quả các mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ như: “Sống khỏe, sống đẹp”, “Văn hóa trẻ”…

1.4. Tổ chức thi Olympic các môn học về Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.5. Tham gia cuộc thi viết cảm nghĩ về Đảng Cộng sản Việt Nam trên website Thành Đoàn Hà Nội và báo Tuổi trẻ Thủ đô; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

1.6. Xây dựng các chương trình, chuyên mục đăng tải trên các phương tiện thông tin của Trường (phát thanh, bản tin nội bộ, website…) tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, hành động làm theo lời Bác.

1.7. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho đoàn viên, hội viên.

1.8. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ với nội dung chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

2. Xác định trọng tâm, xây dựng các mô hình, tiêu chí thực hiện Cuộc vận động

– Nhân rộng và triển khai tiêu chí “Chi đoàn làm theo lời Bác”,”Chi hội làm theo lời Bác”,”Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”,”Đoàn viên làm theo lời Bác”;

– Thực hiện “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”;

– Tập trung vào nội dung: Làm theo Bác ở tinh thần tự học, học suốt đời, học thực chất, học đi đôi với hành; tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên;

– Thành lập “Nhóm tu dưỡng”, “Tổ rèn luyện” trong học sinh, sinh viên để phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2010

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm trong đoàn viên, hội viên gắn với tập huấn cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong Trường (dự kiến tháng 10/2010). 100% cán bộ Đoàn, Hội và bộ phận lớn đoàn viên, hội viên được học tập chuyên đề và có bài thu hoạch sau khóa học.

– Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tham gia các hoạt động, sự kiện do Thành Đoàn Hà Nội, Đảng uỷ Trường ĐHLN tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010, BTV Đoàn trường yêu cầu các liên chi đoàn và các chi đoàn triển khai hiệu quả các nội dung đề ra. Hội Sinh viên trường căn cứ kế hoạch, ban hành hướng dẫn thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

– BTV Thành Đoàn HN;        để

– BTV Đảng uỷ, BGH;          báo

– Ban TG, VP Thành Đoàn;  cáo

– Các liên chi đoàn;  để thực

– Các chi đoàn;         hiện

– Lưu VP, TG.

         

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 Đã ký

 

 

Nguyễn Vũ Lâm