Kế hoạch nghỉ hè năm 2009

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 352/TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà  Nội,  ngày 11 tháng 6 năm 2009    THÔNG BÁO Về việc nghỉ hè và nghỉ phép năm 2009              Căn cứ chế độ phép…

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 352/TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Nội,  ngày 11 tháng 6 năm 2009

 

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ hè và nghỉ phép năm 2009

  


          Căn cứ chế độ phép hàng năm quy định tại Bộ Luật Lao động;

          Căn cứ  kế hoạch công tác, giảng dạy, học tập của Trường năm học 2008 – 2009,

          Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè, nghỉ phép năm 2009 như sau:

          1. Sinh viên các lớp hệ Chính quy, hệ Cử tuyển, được nghỉ từ ngày 22/6 đến hết ngày 02/8/2009 (6 tuần).       

          2. Sinh viên các lớp đào tạo theo tín chỉ (khóa 53) nghỉ từ ngày 29/6 đến hết ngày 02/8/2009 (5 tuần).

3. Ban Phổ thông dân tộc nội trú:

– Khối 11 năm học 2009 – 2010, nghỉ từ ngày 30/5 đến hết ngày 16/8/2009;

– Khối 12 năm học 2009 – 2010, nghỉ từ ngày 30/5 đến hết ngày 16/8/2009;

– Khối 10 năm học 2009 – 2010, nhập học vào ngày 20/8/2009.

4. Cán bộ giảng dạy nghỉ hè từ 29/6 đến hết ngày 02/8/2009 (5 tuần).

(Những cán bộ có nhiệm vụ giảng dạy trong dịp hè, đơn vị tự bố trí nghỉ vào thời gian sau hè).

          – Cán bộ kiêm giảng, giáo viên rèn nghề, kỹ sư hướng dẫn thực hành nghỉ hè trong khoảng từ 29/6 đến ngày 02/8/2009 (4 tuần).

– Cán bộ viên chức khác làm việc tại các Phòng, Ban, Công ty, Trạm, các Trung tâm…nghỉ phép theo quy định của Bộ Luật Lao động trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 02/8/2009; phép của năm nào giải quyết nghỉ vào năm đó; trường hợp đặc biệt, giải quyết nghỉ phép chậm nhất vào quý I của năm sau (những trường hợp xin nghỉ phép lùi vào năm sau đơn vị phải báo cáo Hiệu trưởng xét duyệt).

Trưởng các đơn vị bố trí CBVC của đơn vị mình luân phiên nghỉ phép vào dịp hè nhưng phải  đảm bảo kế hoạch chung của Nhà trường; lập danh sách cán bộ nghỉ phép năm 2009 có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị; đến phòng Tổ chức cán bộ nhận giấy phép (gặp ông Chí – P 402).

          5. Kế hoạch thi tuyển sinh, học lại và thi lại năm 2009

          – Kế hoạch thi tuyển sinh:

+ Sáng ngày 02/7/2009 phổ biến qui chế thi tuyển sinh;

+ Khối A thi từ ngày 03 đến 05 tháng 7 năm 2009;

+ Khối B thi từ ngày 08 đến 10 tháng 7 năm 2009.

          Những cán bộ viên chức có tên trong danh sách tham gia vào công tác thi  tuyển sinh Đại học năm 2009 có mặt tại hội trường lớn vào hồi 7h30 ngày 02/7/2009 để học tập quy chế thi tuyển sinh.

          – Tổ chức học lại cho sinh viên các khoá 51,52,53 trong khoảng thời gian từ ngày 12/7/2009 đến ngày 02/8/2009.

          – Kế hoạch thi lại, Phòng Đào tạo sẽ có thông báo riêng.

          6. Trước khi nghỉ phép, nghỉ hè Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

          – Các giáo viên khẩn trương chấm thi hết môn, công bố điểm cho sinh viên và gửi về Phòng Đào tạo trước khi nghỉ hè theo đúng quy định để làm kế hoạch thi lại.

          – Các Khoa niêm phong phòng làm việc, phòng thí nghiệm và bàn giao lại cho Tổ bảo vệ thuộc phòng Hành chính tổng hợp.

           – Phòng Hành chính tổng hợp bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong dịp hè, có kế  hoạch bảo vệ an toàn kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2009. Đặc biệt chú ý nơi chấm thi tuyển sinh và lưu trữ bài thi, khu vực giảng đường, phòng thí nghiệm, hội trường, những nơi không có người làm việc tại công sở trong kỳ nghỉ hè. Bố trí  trực xe, văn thư, phục vụ, vệ sinh khu Hiệu bộ.

           – Các lớp sinh viên, các đơn vị tổ chức tổng vệ sinh ký túc xá, khu làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm trước khi nghỉ.

– Trung tâm dịch vụ bố trí công nhân viên thường xuyên chăm sóc cây cảnh, làm vệ sinh các khu vực công cộng, các giảng đường. Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp đảm bảo công tác trật tự an ninh trong thời gian nghỉ hè.

– Sinh viên ở nội trú trước khi về nghỉ hè, bàn giao phòng ở cho Tổ Ký túc xá thuộc Trung tâm dịch vụ quản lý.

          Nhận được Thông báo này, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho CBVC ở đơn vị mình biết và tổ chức thực hiện./.

 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG      

      Trần Hữu Viên

               (Đã ký)

Nơi nhận:                                                                                                                        

– Hiệu trưởng;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Trưởng các đơn vị trong Trường;

– VP Đảng uỷ, Công đoàn, ĐTN;

– Các lớp HSSV;

– Lưu VT, TCCB.