Kế hoạch mở lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2013

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số 23-KH/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM           Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2013 KẾ HOẠCH mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013        …

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số 23-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
   

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH

mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013

 

 
   

Căn cứ Quyết định số 1678-QĐ/ĐUK, ngày 28-12-2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tiếp tục uỷ quyền cho Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định kết nạp và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên; uỷ quyền cho Đảng uỷ Trường mở các lớp nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp;

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng uỷ Trường,

Ban Thường vụ Đảng uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013 như sau:

          – Thời gian: Các ngày 30, 31/3 và 06/4/2013 (thứ Bảy và Chủ nhật).

          – Đối tượng tham dự lớp học: Các quần chúng ưu tú ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường. Số lượng: 250 học viên.

– Tiêu chuẩn tham dự lớp học: Theo Hướng dẫn số 52-HD/ĐU, ngày 05-6-2013 của Đảng uỷ Trường.

          Để tổ chức lớp học đảm bảo chất lượng, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu:

1- Tiểu ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ chuẩn bị các điều kiện để mở lớp đúng với quy định của Đảng.

         2- Các chi bộ trực thuộc tiến hành chọn cử những quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng để tạo nguồn phát triển Đảng trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Số lượng tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng chi bộ, song phải chọn đúng đối tượng quần chúng ưu tú, có động cơ phấn đấu vào Đảng thật sự rõ ràng.

Riêng chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên cần phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn trường, căn cứ vào số lượng đoàn viên các chi đoàn để phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo các chi đoàn tiến hành cuộc họp bình xét những đoàn viên ưu tú tham dự lớp học, tối đa không quá 220 người.

          3- Các chi bộ triển khai giới thiệu và nộp danh sách (theo mẫu) về Văn phòng Đảng uỷ chậm nhất là ngày 25-3-2013./.

Nơi nhận:

– Các chi bộ trực thuộc;

– BCH Đoàn trường;

– Lưu TBTG, VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Đã ký

Nguyễn Văn Tuấn

 

TIÊU CHUẨN THAM DỰ LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

(Theo Hướng dẫn số 52-HD/ĐU, ngày 05-6-2012 của Đảng uỷ Trường)

 

– Có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn;

– Lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước;

– Phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm;

– Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác;

– Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường;

– Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể;

– Có thời gian công tác, học tập tại Trường ít nhất 01 năm. Đối với sinh viên, học sinh, học viên sau đại học hệ tập trung (sau đây gọi tắt là sinh viên) phải có điểm trung bình chung 02 học kỳ gần nhất đạt loại khá trở lên. Trường hợp sinh viên là người dân tộc, con gia đình chính sách; sinh viên đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi các cấp; sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào của lớp, đoàn, hội…, điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất đạt loại trung bình khá trở lên;

– Được tổ chức Đoàn bình xét và giới thiệu cho chi bộ; quần chúng hết tuổi Đoàn phải được tổ chức Công đoàn giới thiệu.

 

 
   

 

 

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hà Nội, ngày . . . tháng 3 năm 2013

 

DANH SÁCH QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

Học lớp Nhận thức về Đảng năm 2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

(quê của bố đẻ, ông nội…; trường hợp khác ghi quê mẹ đẻ)

1

Nguyễn Văn A

06-3-1993

X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ