Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2011

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2011

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số: 38-KH/ĐU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

KẾ HOẠCH

Mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2011

 

Căn cứ kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hàng năm của Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp;

          Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2011, như sau:

          Thời gian: Dự kiến vào các ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tháng 3/2011 (có thông báo lịch học cụ thể sau).

          Đối tượng tham dự lớp học: Các quần chúng và đoàn viên ưu tú ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

– Tiêu chuẩn tham dự lớp học: Theo Hướng dẫn 102-HD/ĐU ngày 28/7/2010 của Đảng uỷ Trường.

          – Đảng uỷ yêu cầu:

+ Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ chuẩn bị các điều kiện để mở lớp đúng với quy định của Đảng cấp trên và thời gian theo dự kiến.

         + Các chi bộ trực thuộc tiến hành chọn cử những quần chúng ưu tú tham dự lớp học đối tượng Đảng để tạo nguồn phát triển Đảng trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Số lượng tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng chi bộ song phải chọn đúng đối tượng quần chúng ưu tú, có động cơ phấn đấu vào Đảng thật sự rõ ràng. Riêng chi bộ Phòng Chính trị & Công tác sinh viên phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Trường chỉ đạo chọn cử những đoàn viên là sinh viên tham dự lớp học tối đa không quá 120 người.

          Đảng uỷ đề nghị các chi bộ trực thuộc lập danh sách trích ngang các đối tượng tham dự lớp học theo biểu mẫu kèm theo, gửi về văn phòng Đảng uỷ trước ngày 07/3/2011./.

 

Nơi nhận:

 – Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội, (để b/c)

 – Các Chi bộ trực thuộc,

 – BCH Đoàn Trường,

 – Lưu VPĐU.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

              BÍ THƯ

 

 

             (Đã ký)

 

 

     Nguyễn Văn Tuấn