Kế hoạch Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 27 –KH/ĐT   Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2010   KẾ HOẠCH Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011               Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường xây…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 27 –KH/ĐT

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011

 

            Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            – Tổng kết đánh giá tình hình công tác Đoàn, phong trào thanh niên và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng củng cố tổ chức Đoàn;

            – Đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong công tác chuẩn bị Đại hội;

            – Đại hội phải được thực hiện đúng theo Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Đoàn cấp trên; việc bầu Ban Chấp hành phải chú trọng đến chất lượng hoạt động, phẩm chất chính trị và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào TN nhiệm kỳ tới;

            – Trước, trong và sau Đại hội phải tạo được bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn, tạo khí thế mới cho ĐVTN, HSSV trong công tác, học tập và rèn luyện;

            – Đại hội các chi đoàn được tổ chức và hoàn thành trong thời gian từ 15-30/8/2010. Các chi đoàn khoá 52 hệ Chính quy tổ chức Hội nghị tổng kết, gắn với tổ chức cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (không tổ chức Đại hội, không bầu lại Ban Chấp hành chi đoàn).

            II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

            1. Thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo của BCH về kết quả công tác Đoàn và phong trào TN nhiệm kỳ 2009-2010, kiểm điểm hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2009-2010; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của chi đoàn và phong trào TN trong nhiệm kỳ 2010-2011;

            2. Thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội;

            3. Bầu Ban Chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2010-2011.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Đoàn trường

– Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi đoàn trong toàn trường;

– Tổ chức buổi tập huấn và phát các tài liệu về công tác tổ chức Đại hội chi đoàn.

+ Thời gian: 19h30 ngày 11/8/2010 (thứ tư);

+ Địa điểm: Phòng họp C nhà A2.

+ Thành phần: các đ/c Bí thư và Phó Bí thư chi đoàn K53, K54; Bí thư hoặc Phó Bí thư Liên chi đoàn.

2. Các liên chi đoàn

Quán triệt kế hoạch chỉ đạo của BCH Liên chi đoàn theo điều kiện cụ thể của Liên chi đoàn tới các chi đoàn;

– Trực tiếp duyệt các dự thảo văn kiện, nhân sự; dự và chỉ đạo Đại hội các chi đoàn.

3. Các chi đoàn

3.1. Trước Đại hội:

            – Họp Ban Chấp hành phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;

            – Báo cáo các nội dung chuẩn bị Đại hội với GVCN, Cố vấn học tập, Bí thư hoặc Phó Bí thư Liên chi đoàn, Chi ủy Phòng CT-CTSV (đối với các chi đoàn HSSV), với cấp uỷ chi bộ và Bí thư hoặc Phó Bí thư Liên chi đoàn (đối với các chi đoàn cán bộ) về các dự thảo văn kiện Đại hội như: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2009-2010, đề án nhân sự BCH mới, dự kiến Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, các tham luận tại Đại hội…;

            – Phát động đợt thi đua hoặc tổ chức các hoạt động tạo khí thế chào mừng; thông báo kế hoạch, nội dung chương trình Đại hội tới các đoàn viên.

            3.2. Sau Đại hội:

            – Ngay sau khi bế mạc Đại hội (cùng ngày), đ/c Bí thư chi đoàn khoá cũ mời các đại biểu cấp trên có mặt tại Đại hội và các đ/c vừa được bầu vào BCH khoá mới tiến hành họp để bầu Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn nhằm tranh thủ sự chỉ đạo và sớm ổn định tổ chức; các chi đoàn HSSV xin xác nhận của Bí thư hoặc Phó Bí thư Liên chi đoàn, các chi đoàn cán bộ xin xác nhận của cấp ủy chi bộ vào công văn “đề nghị công nhận BCH chi đoàn” (theo mẫu);

            – Hoàn thiện hồ sơ gửi lên VP Đoàn trường chậm nhất sau 3 ngày. Hồ sơ gồm: biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn; biên bản bầu Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn; công văn “đề nghị công nhận BCH chi đoàn”.            

Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch để Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011 đạt kết quả tốt./.

 

 Nơi nhận:                                        
 – BTV Thành Đoàn; để báo

– BTV Đảng uỷ;       cáo

 – Các liên chi đoàn;  để thực

– Các chi đoàn;         hiện

– Lưu: VPĐT.              

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Chí Lâm