Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số 09-KH/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM            Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 KẾ HOẠCH Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015   – Căn cứ Quy định…

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số 09-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
   

 

 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015

 

– Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng”;

– Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05-01-2012 của Ban Bí thư về “một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”,

Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp thống nhất xây dựng Kế hoạch Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            – Đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2013; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015;

            – Việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội các chi bộ phải theo tinh thần đổi mới nội dung phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; coi trọng sáng tạo, chất lượng, hiệu quả và thiết thực, không sa vào bệnh thành tích, hình thức; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên, các thành viên trong hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong Nhà trường;

            – Làm tốt công tác tư tưởng với cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, vận động quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và tiếp tục phát huy thành tích Trường ĐHLN Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

II- NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐẠI HỘI

1- Nội dung

– Thảo luận và góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2013 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2013-2015 của chi bộ (kiểm điểm cấp ủy được trình bày luôn trong Báo cáo chính trị của Đại hội);

– Bầu cấp ủy chi bộ:

+ Chi bộ có dưới 05 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ;

+ Chi bộ có 05 đến 08 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ, nếu cần bầu thêm 01 phó bí thư;

+ Chi bộ có từ 09 đến 18 đảng viên chính thức, bầu chi ủy gồm 03 thành viên, bầu bí thư và 01 phó bí thư trong số các chi ủy viên;  

+ Chi bộ có số lượng từ 19 đến 29 đảng viên chính thức, bầu chi ủy gồm 05 thành viên, bầu bí thư và 01 phó bí thư trong số các chi ủy viên;

+ Chi bộ có số lượng từ 30 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy gồm 07 thành viên, bầu bí thư và 01 phó bí thư trong số các chi ủy viên.

2- Thời gian

– Từ ngày 22 đến ngày 24-01-2013: Đảng ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015;

– Từ ngày 24 đến ngày 28-01-2013: Các chi bộ xây dựng báo cáo chính trị và đề án nhân sự Đại hội;

– Từ ngày 28 đến ngày 31-01-2013: Ban Thường vụ tổ chức duyệt báo cáo chính trị và đề án nhân sự Đại hội của các chi bộ trực thuộc; giao Đảng uỷ Cơ sở 2 duyệt báo cáo và đề án nhân sự Đại hội của các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2;

– Từ ngày 01-02-2013 đến ngày 08-3-2013: Các chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.  

Thời gian tổ chức Đại hội đối với mỗi chi bộ là 1/2 ngày. Các chi bộ trực thuộc đăng ký lịch tổ chức Đại hội tại Văn phòng Đảng uỷ trước khi tổ chức Đại hội ít nhất 5 ngày; các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ sở 2 do Đảng uỷ Cơ sở 2 trực tiếp chỉ đạo.

Chậm nhất sau 3 ngày tổ chức Đại hội, các chi bộ hoàn thiện và gửi về Văn phòng Đảng uỷ các văn bản sau:

+ Báo cáo chính trị (đã được hoàn thiện sau Đại hội); Nghị quyết Đại hội; Biên bản Đại hội; các biên bản bầu cử: Chi uỷ, bí thư, phó bí thư;

+ Báo cáo đề nghị Đảng ủy xét chuẩn y kết quả Đại hội;

+ Danh sách trích ngang cấp uỷ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Đảng uỷ viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phụ trách các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ chuẩn bị văn kiện và các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức Đại hội nghiêm túc, đúng quy định;

– Căn cứ Kế hoạch này, Đảng uỷ Cơ sở 2 xây dựng kế hoạch đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ sở 2 và thường xuyên báo cáo tình hình triển khai với Ban Thường vụ;

– Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự Đại hội của chi bộ mình và thường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ;

– Tiểu ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng quy trình, hướng dẫn nghi lễ tổ chức Đại hội; tập hợp các văn bản liên quan để gửi các cấp uỷ trực thuộc triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015. Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, Tiểu ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy, các cấp uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng ủy) để xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

– ĐU Khối các trường ĐH,CĐ HN (b/c);

– BCS đảng Bộ NN&PTNT (b/c);

– Đảng bộ Cơ sở 2, các chi bộ trực thuộc;

– Ban giám hiệu;

– Các đồng chí Đảng uỷ viên;

– Lưu VP, TBTCĐU.                                                                                      

 

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

 File đính kèm: