Hướng dẫn v/v đánh giá, tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm 2013, Ban chấp hành Công đoàn Trường hướng dẫn các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn trực thuộc (sau đây gọi chung là công đoàn trực thuộc), tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013, như sau:

Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4 /2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Căn cứ Quy định số 505/QĐ-CĐN ngày 06/11/2008 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn;

Căn cứ Hướng dẫn số 213/HD-CĐN ngày 11/7/2011 của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam về sửa đổi bổ sung Quy định 505/QĐ-CĐN ngày 06/11/2008 về công tác thi đua khen thưởng;

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm 2013, Ban chấp hành Công đoàn Trường hướng dẫn các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn trực thuộc (sau đây gọi chung là công đoàn trực thuộc), tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013, như sau:

I. Mục đích yêu cầu

– Đánh giá đúng thực chất phong trào CBVC, LĐ, đoàn viên công đoàn và hoạt động công đoàn của đơn vị trong năm học; khẳng định những thành tích nổi bật, những nhân tố mới, những tồn tại, nêu lên nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm và những kiến nghị sau một năm tổ chức thực hiện.

– Việc bình xét thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đoàn kết, hợp tác, kịp thời đúng thành tích, đúng đối tượng và cùng phát triển. Bình xét các danh hiệu thi đua công đoàn nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể có thành tích trong đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn đơn vị, Nhà trường vững mạnh. Bảo đảm tính thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng, kết quả thành tích đạt được phải đúng với tiêu chuẩn quy định.

II. Nội dung đánh giá, tổng kết hoạt động công đoàn

(Theo Mẫu 01-BCCĐ gửi kèm theo)

III. Bình xét thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 của tổ chức công đoàn

1. Tiêu chuẩn thi đua

– Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong hệ thống công đoàn Nhà trường.

+ Đã được tặng Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục 5 năm gần đây trở lên.

– Tiêu chuẩn Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức; có tác dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ thống công đoàn Nhà trường.

+ Đã được tặng Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN; đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tục gần đây; đã đạt danh hiệu tập thể công đoàn vững mạnh trong 3 năm gần đây.

– Tiêu chuẩn Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN:

+ Bằng khen của Công đoàn NN&PTNT VN được tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

* Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong cán bộ viên chức, lao động của đơn vị, ngành.

* Đã được tặng giấy khen của Công đoàn Trường; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 03 năm trở lên.

+ Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp&PTNT VN được tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

* Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của công đoàn.

* Đã được tặng giấy khen của Công đoàn Trường; đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc liên tục trong 3 năm gần đây.

– Tiêu chuẩn Giấy khen của Công đoàn Trường:

+ Giấy khen tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X);

* Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

* Có thành tích tốt trong hoạt động, công tác công đoàn của đơn vị, Công đoàn Trường.

+ Giấy khen được tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

* Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X.

* Là tập thể điển hình của đơn vị, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên.

* Có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn của Nhà trường.

2. Số lượng đề nghị khen thưởng của các công đoàn trực thuộc

– Khen thưởng của Công đoàn Trường:

+ Cá nhân: Mỗi công đoàn trực thuộc xét chọn tối đa 10% /tổng số CBVC, LĐ của đơn vị (không tính các đồng chí là Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ban Giám hiệu sinh hoạt tại công đoàn đơn vị).

+ Tập thể: Đối với các công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận: Xét chọn đề nghị từ 01 đến tối đa 03 tập thể có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng; đối với các công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường tối đa 01 tập thể có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng.

– Khen thưởng Bằng khen của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam và Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN: Căn cứ kết quả họp xét, đề nghị khen thưởng của các công đoàn trực thuộc, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua công đoàn và số lượng Bằng khen được phân bổ, Công đoàn Trường sẽ tổ chức họp xét để đề nghị công đoàn cấp trên tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

– Hình thức đề nghị tặng Cờ thi đua, từ năm học 2012-2013 trở đi sẽ được bình xét theo khối trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam.

Lưu  ý đối với khen thưởng của công đoàn cấp trên: Do số lượng Bằng khen được phân bổ theo quy định, vì thế những tập thể và cá nhân đã được Công đoàn NN&PTNT Việt Nam và Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen các năm: Năm học 2010-2011 và năm học 2011-2012 sẽ không thuộc đối tượng được xét đề nghị tặng Bằng khen của công đoàn cấp trên (Công đoàn Nông nghiệp &PTNT Việt Nam; Tổng Liên đoàn LĐVN) trong năm học 2012-2013. 

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các công đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện

– Hoàn thành tổng kết, bình xét thi đua công đoàn và gửi báo cáo, hồ sơ khen thưởng bằng văn bản về Công đoàn Trường qua Văn phòng Công đoàn như sau:

+ Báo cáo đánh giá, tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012-2013 và phương hướng, chương trình nhiệm vụ năm học 2013-2014 của đơn vị. (Mẫu 01-BCCĐ)

+ Bản danh sách tập thể và cá nhân của đơn vị đề nghị Công đoàn Trường và Công đoàn cấp trên xét thi đua khen thưởng năm học 2012-2013. (Mẫu số 02)

+ Bản tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Mẫu số 03)

2. Thời gian các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Công đoàn Trường trước ngày 30/6/2013. Riêng Công đoàn Cơ sở 2 hoàn thành gửi báo cáo và hồ sơ thi đua khen thưởng về Công đoàn Trường trước ngày 04/7/2013. BCH các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và Tổ trưởng công đoàn các đơn vị nộp sau thời gian trên sẽ không được xét thi đua, khen thưởng công đoàn năm học 2012 – 2013 và phải chịu trách nhiệm trước CBVC, LĐ, đoàn viên công đoàn đơn vị mình.

Trên đây là Hướng dẫn đánh giá, tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua năm học 2012-2013 của Công đoàn Trường, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Công đoàn Trường qua Văn phòng Công đoàn để được xem xét giải quyết./.                         

Nơi nhận:

  – Công đoàn NN&PTNT VN; (để b/c)

  – Ban Giám hiệu; (để phối hợp)

  – Ban Thường vụ Công đoàn Trường;

  – Các công đoàn trực thuộc; (để thực hiện)

  – Lưu VPCĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quân

Mẫu văn bản, xin xem file đính kèm: