Hướng dẫn triển khai đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 – 2020

Văn bản hướng dẫn và các mẫu biểu kèm theo – Quy định về công tác thi đua 2020: Tải về – Mẫu đánh giá và phân loại viên chức: Tải về – Biểu mẫu tổng hợp: Tải về

Văn bản hướng dẫn và các mẫu biểu kèm theo

– Quy định về công tác thi đua 2020: Tải về

– Mẫu đánh giá và phân loại viên chức: Tải về

– Biểu mẫu tổng hợp: Tải về