Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2012

Thực hiện Công văn số 321-CV/ĐUK, ngày 29-11-2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2012, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số 150-HD/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

HƯỚNG DẪN

kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ

lãnh đạo, quản lý và đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2012

 

 
   

 

Thực hiện Công văn số 321-CV/ĐUK, ngày 29-11-2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2012, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên trong Đảng bộ Trường phải được đánh giá trung thực, khách quan về những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phong cách, lề lối làm việc của tập thể, cá nhân; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục và xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể lãnh đạo, của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2- Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị – xã hội của Nhà trường.

3- Nội dung kiểm điểm của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với việc chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Nhà trường, đơn vị. Nội dung kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng và đảng viên phải sâu sắc, cụ thể, thiết thực gắn với yêu cầu việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4- Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2012 thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương, không kết hợp với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Riêng nội dung đánh giá “về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống” thì căn cứ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 để đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012.

Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 08-02-2010 của Bộ Chính trị khoá X); Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về “kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

5- Việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2012 thực hiện chung trong một hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2012 được thực hiện sau khi hoàn thành kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

A- KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1- Kiểm điểm tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý

1.1- Đối tượng: Tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm: Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Ban Chấp hành Đảng bộ.

1.2- Nội dung kiểm điểm

– Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ Trường, chương trình, kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, của Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội; lãnh đạo Trường, đơn vị theo kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra ở Trường (nếu có), tránh kiểm điểm chung chung.

– Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của cán bộ gắn với đánh giá ưu, khuyết điểm trong nhận thức, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc xây dựng và thực hiện tiêu chí về đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên ở Nhà trường, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.3- Phương pháp tiến hành

– Báo cáo của tập thể lãnh đạo, quản lý bao gồm 2 phần chính:

+ Kiểm điểm của tập thể lãnh đạo;

+ Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy.

– Báo cáo kiểm điểm sau khi đưa ra thảo luận trong tập thể Ban Thường vụ để trình hội nghị BCH Đảng bộ; được bổ sung, hoàn chỉnh để tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường (gồm đồng chí lãnh đạo, đại diện Đảng ủy, đoàn thể, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, bí thư, phó bí thư các chi bộ), trong Hội nghị tổng kết năm của Đảng bộ.

2- Kiểm điểm cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

2.1- Nội dung kiểm điểm, đánh giá

– Kiểm điểm, đánh giá về

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Nhận thức, tư tưởng, chính trị; việc quán triệt chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; việc bản thân và gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra ở Trường (nếu có), tránh kiểm điểm chung chung;

+ Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ, công việc được giao trong năm; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể; nhận thức và những việc làm cụ thể thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

– Nội dung kiểm điểm cá nhân gắn với nội dung kiểm điểm tập thể; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với các lĩnh vực công tác được phân công chỉ đạo, phụ trách, tổ chức thực hiện. Các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Trường phải kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng đảng và chịu trách nhiệm liên đới khi để tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt yếu kém.

2.2- Đối tượng, xếp loại cán bộ

a) Đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường;

b) Xếp loại cán bộ: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 08-02-2010 của Bộ Chính trị khóa X). Cụ thể: xếp loại cán bộ được chia thành 04 mức: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; hoàn thành chức trách nhiệm vụ; chưa hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

– Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ:

+ Cán bộ hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống như: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình. Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân;

+ Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành 100% khối lượng đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao;

+ Đối với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở: Cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ:

+ Cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống như: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình. Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân;

+ Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành 100% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao;

+ Đối với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở: Cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh.

– Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:

+ Cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống như: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình. Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân;

+ Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành trên 70% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao;

+ Đối với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở: Cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành trên 70% chỉ tiêu nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

– Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:

+ Cán bộ chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ khi vi phạm một trong những nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống như: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình. Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân;

+ Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành dưới 50% khối lượng, chất lượng công việc được giao;

+ Đối với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở: Cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu nhiệm vụ hoặc tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị yếu kém.

2.3- Phương pháp tiến hành

– Từng đồng chí trình bày bản kiểm điểm trước hội nghị Đảng ủy để các đồng chí khác tham gia đóng góp ý kiến. Trên cơ sở góp ý của tập thể, cá nhân tự đánh giá, xếp loại theo 4 mức (ở nội dung 2, Mục 2.2); tiếp tục hoàn thiện bản kiểm điểm và báo cáo kết quả với chi bộ nơi sinh hoạt; 

– Các đồng chí thành viên tập thể lãnh đạo, quản lý gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng kiểm điểm trước hội nghị Đảng uỷ;

– Các đồng chí Đảng uỷ viên không là thành viên lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước chi bộ đang công tác, sinh hoạt trong đợt tổ chức đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2012.

B- ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TCCSĐ VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2012

1- Đối với tổ chức cơ sở đảng

1.1- Căn cứ và đối tượng đánh giá

– Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ căn cứ vào yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; kết quả thực hiện nhiệm vụ của TCCSĐ theo quy định của Điều lệ Đảng; quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và các nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao;

– Đối tượng đánh giá là Đảng bộ Trường, Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận.

1.2- Nội dung đánh giá

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ phải căn cứ vào kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ chính sau đây:

a) Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao; 

– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của quần chúng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác.

b) Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

– Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

c) Về lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội

– Lãnh đạo xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc xảy ra ở cơ sở và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ sở;

– Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh (như Công đoàn, Đoàn Thanh niên…), thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng các nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của quần chúng, xây dựng khối đoàn kết.

d) Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng

– Công tác xây dựng TCCSĐ kết hợp với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

– Chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

– Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, các quy chế, quy định của đảng bộ, chi bộ;

– Nền nếp, nội dung, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

– Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; 

– Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ được giao; việc phát hiện và xử lý những đảng viên có sai phạm;

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng;

– Lãnh đạo công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên;

– Chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò trung tâm đoàn kết và sự tín nhiệm của đảng viên, quần chúng đối với cấp uỷ.  

e) Về lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện;

– Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

1.3- Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thông báo để cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, tham gia ý kiến; đồng thời, kết hợp chấm điểm kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ nêu trên.

Cụ thể như sau: Tổng số điểm của 5 nội dung đánh giá là 100, mỗi nội dung có số điểm tối đa như sau:

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Số điểm tối đa là 30 điểm;

– Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Số điểm tối đa là 15 điểm;

– Lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể: Số điểm tối đa là 15 điểm;

– Thực hiện công tác xây dựng Đảng: Số điểm tối đa là 25 điểm;

– Về thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Số điểm tối đa là 15 điểm.

1.4- Xếp loại chất lượng

Chất lượng TCCSĐ được xếp thành 4 mức:

a) TCCSĐ trong sạch, vững mạnh

Là những đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá nêu trên và đạt được từ 90 điểm trở lên; đồng thời, phải bảo đảm các điều kiện sau:

– Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; tổ chức chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở đều đạt vững mạnh hoặc tiên tiến xuất sắc;

– Không có cấp uỷ viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của tổ chức chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên (trừ trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, xử lý);

– Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; nếu là Đảng bộ Trường, Đảng bộ bộ phận phải có số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh từ 80% trở lên và không có chi bộ yếu kém; các chi bộ sinh hoạt đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 80% trở lên.

b) TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những đảng bộ, chi bộ cơ bản thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá nêu trên nhưng chưa đạt được mức trong sạch, vững mạnh và có tổng số điểm đạt từ 70 đến dưới 90 điểm.

c) TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ: Là những đảng bộ, chi bộ cơ bản cơ bản thực hiện được 5 nội dung đánh giá nêu trên và có tổng số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm.

d) TCCSĐ yếu kém

Là những đảng bộ, chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt dưới 50 điểm hoặc tuy đạt từ 50 điểm trở lên nhưng có một trong những khuyết điểm sau:

– Nội bộ mất đoàn kết kéo dài, không xử lý kiên quyết, dứt điểm;

– Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực đến mức có cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật;

– Đảng bộ cơ sở có từ 1/3 số chi bộ trực thuộc trở lên xếp loại yếu kém.

1.5- Một số điểm chú ý khi đánh giá xếp loại TCCSĐ

– Đảng bộ, chi bộ xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên phải có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, phải đạt từ 8 điểm trở lên về thực hiện nhiệm vụ học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Trường hợp TCCSĐ đã được công nhận xếp loại, nhưng sau đó mới phát hiện có khuyết điểm thì phải xem xét, làm rõ. Nếu có khuyết điểm thì hủy bỏ kết quả đã công nhận;

– Chỉ tổ chức đánh giá chi bộ sau khi có kết quả phân tích chất lượng đảng viên của chi bộ.


1.6- Thời gian và phương pháp tiến hành

a) Đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận

Bước 1: Cấp ủy đảng bộ bộ phận, chi bộ chuẩn bị nội dung đánh giá, bảng chấm điểm kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trong nội dung đánh giá và Hướng dẫn của Đảng uỷ Trường về đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2012 (Mẫu 10); bảng tổng hợp tự đánh giá xếp loại của đảng bộ, chi bộ (Mẫu 11); báo cáo tổng kết công tác Đảng của đảng bộ, chi bộ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị đảng bộ bộ phận (hội nghị Ban Chấp hành), hội nghị chi bộ thảo luận báo cáo tổng kết công tác và chấm điểm, tự xếp loại theo các mức sau:

+ Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh đạt: từ 90 điểm trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ sinh hoạt đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 80% trở lên;

+ Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt: từ 70 đến dưới 90 điểm;

+ Đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt: Từ 50 đến dưới 70 điểm;

+ Đảng bộ, chi bộ yếu kém có tổng số điểm: Từ dưới 50 điểm trở xuống.

– Bước 3: Các cấp uỷ trực thuộc tổng hợp kết quả xếp loại, đề nghị khen thưởng (nếu có) và báo cáo bằng văn bản về Đảng ủy Trường.

Ghi chú: Đảng uỷ Cơ sở 2 chỉ đạo và thẩm định việc đánh giá, xếp loại chất lượng của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận. Đảng uỷ Trường xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận.

Thời gian hoàn thành: Các chi bộ, bao gồm cả chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận hoàn thành trước ngày 22-12-2012; Đảng bộ bộ phận hoàn thành trước ngày 29-12-2012.

b) Đối với Đảng uỷ Trường

Tổng hợp việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên của đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc, hoàn thành trước ngày 01-01-2013;

Đảng ủy họp, thảo luận và thẩm định, xem xét quyết định xếp loại đảng viên, xếp loại đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Xét quyết định biểu dương và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012 của Đảng bộ Trường; đề nghị Đảng uỷ Khối khen thưởng (không vượt quá 20% tổng số TCCSĐ trong sạch, vững mạnh);

– Đảng uỷ Trường tổ chức việc đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2012 gắn với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và hoàn thiện báo cáo gửi về Đảng uỷ Khối trước ngày 10-01-2013.

2- Đối với đảng viên

2.1- Căn cứ và đối tượng đánh giá

– Việc đánh giá chất lượng đảng viên phải căn cứ vào yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên theo Nghị quyết XI của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và chức trách, nhiệm vụ được giao;

Đối tượng đánh giá là những đảng viên đang sinh hoạt đảng ở chi bộ tại thời điểm đánh giá, gồm: đảng viên chính thức, đảng viên dự bị (kể cả đảng viên mới kết nạp), đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời. Các trường hợp chuyển sinh hoạt đảng nội bộ (chuyển sinh hoạt đảng nội bộ tính từ tháng 7-2012 đến ngày chi bộ tổ chức họp đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012), trước khi đánh giá cấp ủy chi bộ tham khảo ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi;

– Những đảng viên vắng mặt, chi bộ tổ chức đánh giá vào cuộc họp chi bộ gần nhất và báo cáo bổ sung kết quả đánh giá về Đảng uỷ Trường.


2.2- Nội dung đánh giá

Việc đánh giá chất lượng đảng viên căn cứ vào 4 nội dung chính sau đây:

a) Về tư tưởng chính trị

– Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Việc chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

b) Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Kết quả thực hiện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;

– Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình;

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm;

– Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

– Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ;

– Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

c) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

d) Về tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức;

– Thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;

– Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. 

 

2.3- Thời gian và phương pháp tiến hành

– Bước 1: Chuẩn bị, hoàn thành trước ngày 15-12-2012

+ Đảng viên viết bản tự kiểm điểm theo 4 nội dung đánh giá nêu trên, yêu cầu kiểm điểm gắn với nhiệm vụ được giao, sâu sắc, xúc tích, trong đó nhấn mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Mẫu 01); xin ý kiến nhận xét của Chi uỷ và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú (Mẫu 02); khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2012 (Mẫu 03). (Các cấp uỷ trực thuộc nhận mẫu này tại Văn phòng Đảng uỷ);

+ Cấp ủy chi bộ tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú (Mẫu 04);

+ Cấp ủy chi bộ chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến của BCH các đoàn thể nơi công tác, nhận xét của tổ đảng nơi đảng viên đang công tác, học tập (Mẫu 05 – BCH công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc đối với đảng viên là CBVC, LĐ; BCH chi đoàn đối với đảng viên là sinh viên, Ban cán sự lớp đối với đảng viên là học viên cao học).

Bước 2: Tổ chức hội nghị chi bộ, hoàn thành trước ngày 22-12-2012

+ Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm và tự nhận mức xếp loại trước chi bộ. Đối với chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên, có các tổ đảng thì tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và đánh giá phân loại đảng viên tại tổ đảng. Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp dự chỉ đạo kiểm điểm và báo cáo tại hội nghị chi uỷ xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đảng viên trong chi bộ. Tuy nhiên, các chi bộ chỉ tiến hành làm theo cách này khi ở mỗi tổ đảng phải có từ 03 đảng viên chính thức trở lên.

 + Chi ủy (tổ trưởng tổ đảng) nêu ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và BCH các đoàn thể, nhận xét của tổ đảng nơi đảng viên đang công tác, học tập (Mẫu 06). Gợi ý những vấn đề cần kiểm điểm làm rõ; đảng viên trình bày những nội dung được gợi ý kiểm điểm (nếu có);

+ Chi bộ (tổ đảng) thảo luận, đóng góp ý kiến cho từng đảng viên;

+ Chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín về mức xếp loại đảng viên (Mẫu 07), công bố kết quả xếp loại đảng viên và báo cáo Đảng ủy Trường (tổ đảng bỏ phiếu kín về mức xếp loại đảng viên và báo cáo đề nghị lên cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định).

Ghi chú: Đảng viên dự bị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời không tham gia bỏ phiếu.

+ Đảng uỷ Cơ sở 2 tổ chức hợp đánh giá xếp loại các chi bộ trực thuộc; tổng hợp, nhận xét đánh giá xếp loại đảng viên và hoàn thiện các văn bản theo quy định gửi về Đảng ủy Trường trước ngày 29-12-2012.

2.5- Xếp loại chất lượng đảng viên

Chất lượng đảng viên được xếp theo 4 mức sau:

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt 4 nội dung đánh giá; đảng viên là CBVC, LĐ phải đạt danh hiệu LĐTT trở lên trong năm học 2011-2012 hoặc có thành tích nổi bật trong đào tạo, NCKH, công tác đảng; đảng viên là HSSV, học viên cao học phải có kết quả học tập trong năm học 2011-2012 đạt điểm trung bình chung học tập 7,0 trở lên và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ (tổ đảng) bỏ phiếu kín tán thành;

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ: Là những đảng viên cơ bản thực hiện được 4 nội dung đánh giá và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ (tổ đảng) bỏ phiếu kín tán thành. Trong số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ cần chỉ rõ những mặt còn hạn chế để kịp thời sửa chữa khắc phục;

– Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ: Là những đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên trong năm; qua kiểm điểm, phát hiện thấy đảng viên đó vi phạm tư cách đảng viên; không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hoặc chi bộ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc gây mất đoàn kết nội bộ và có trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ (tổ đảng) bỏ phiếu kín tán thành;

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ (Mẫu 08).

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

+ Tiêu chuẩn chung: Là những đảng viên thực hiện xuất sắc 4 nội dung đánh giá nêu trên, được 2/3 trở lên số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu kín tán thành;

+ Ngoài tiêu chuẩn chung, các đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt các tiêu chuẩn riêng cho từng đối tượng như sau: Đảng viên là CBVC, LĐ phải đạt danh hiệu CSTĐCS trở lên trong năm học 2011-2012 hoặc có thành tích xuất sắc trong đào tạo, NCKH, công tác đảng, đoàn thể… (được các bộ, ngành, đơn vị Trung ương tặng bằng khen). Đối với đảng viên là HSSV, học viên cao học có kết quả học tập trong năm học 2011-2012 đạt điểm trung bình chung học tập 8,0 trở lên hoặc có thành tích xuất sắc trong NCKH, hoạt động đoàn, hội… (được các bộ, ngành, đơn vị Trung ương tặng bằng khen);

+ Số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối đa không vượt quá 15% tổng số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chi bộ, được chi bộ biểu dương hoặc đề nghị Đảng uỷ Trường khen thưởng.

Trường hợp chi bộ có dưới 7 đảng viên (nếu không thuộc chi bộ tại mục Lưu ý), nếu có đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì tối đa cũng chỉ 1 đồng chí.

Lưu ý: Đối với chi bộ có nhiều đảng viên (từ 02 đồng chí trở lên) là cán bộ lãnh đạo, quản lý (gồm các đồng chí trong Đảng uỷ, BGH), có thể vận dụng tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối đa không quá mức từ 15% đến 30%.

– Chi bộ tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ gửi báo cáo bằng văn bản về Đảng ủy Trường (Mẫu 09).

2.6- Một số điểm chú ý khi đánh giá, xếp loại đảng viên

– Việc đánh giá nội dung kiểm điểm “về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống” thì căn cứ kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2012;

– Đánh giá chất lượng đối với đảng viên đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước;

– Đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, cấp uỷ, chi bộ phải kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, không để đến khi đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mới xem xét, xử lý;

– Trường hợp phát hiện đảng viên có khuyết điểm sau khi đã công nhận kết quả xếp loại đảng viên, thì đảng viên đó phải kiểm điểm, làm rõ và tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả đã xếp loại;

– Đối với đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nhưng thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao thì đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với chi bộ. Khi cần thiết, chi ủy nghiên cứu ý kiến nhận xét của cấp quản lý đảng viên đó và thông báo với chi bộ khi đánh giá, xếp loại đảng viên;

– Đảng uỷ Trường xem xét, quyết định xếp loại đối với đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường. 


III- KHEN THƯỞNG

Gắn công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá TCCSĐ, đảng viên năm 2012, Đảng ủy Trường đề nghị Đảng uỷ Cơ sở 2 và các chi bộ trực thuộc gửi danh sách đề nghị khen thưởng về Đảng ủy Trường để xem xét khen thưởng và đề nghị Đảng ủy Khối tặng giấy khen đối với những tập thể (Đảng bộ bộ phận, chi bộ) 3 năm liên tục đạt TCCSĐ trong sạch vững mạnh và cá nhân đảng viên 3 năm liền đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể:

1- Nội dung và hình thức khen thưởng

– Khen thưởng của Đảng ủy Trường cho những tập thể đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và cá nhân đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012;

– Đề nghị Đảng ủy Khối tặng giấy khen đối với những tập thể (Đảng bộ bộ phận, chi bộ) 3 năm liên tục đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và cá nhân đảng viên 3 năm liền đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2- Số lượng đề nghị khen thưởng

– Khen thưởng của Đảng ủy Trường căn cứ kết quả đánh giá tổ chức đảng và đảng viên năm 2012 của các đơn vị trực thuộc;

– Số lượng tập thể và cá nhân đề nghị Đảng ủy Khối tặng giấy khen:

+ Tập thể: Căn cứ vào kết quả công tác trong 3 năm của đơn vị để đề nghị khen thưởng cho đảng bộ/chi bộ đơn vị;

+ Cá nhân: Mỗi chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường xét chọn 1 đến 2 đồng chí; đảng bộ bộ phận không quá 10 đồng chí đề nghị tặng giấy khen.

            3- Quy trình và hình thức xét chọn

            – Các đảng bộ/chi bộ sau khi tổ chức xong việc đánh giá tổ chức đảng và chất lượng đảng viên năm 2012, tiến hành bình xét các đồng chí trong diện có đủ tiêu chuẩn 3 năm liền đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xét chọn trong hội nghị chi bộ, hội nghị BCH Đảng bộ bộ phận;

            – Hình thức xét chọn đề nghị tặng giấy khen của Đảng ủy Khối có thể bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín;

– Căn cứ danh sách các đơn vị gửi lên, Đảng ủy Trường sẽ tổ chức xét chọn những tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn và tiêu biểu đề nghị Đảng ủy Khối tặng giấy khen các tập thể (Đảng bộ bộ phận, chi bộ) 3 năm liên tục đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và cá nhân những đảng viên 3 năm liền đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đảng bộ bộ phận, các chi bộ

– Đảng bộ bộ phận, các chi bộ (kể cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) khẩn trương tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012 theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường và hoàn thành đúng thời gian quy định;

– Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012 gắn với tổng kết công tác đảng của đảng bộ bộ phận, của các chi bộ;

– Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2012, báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 của đảng bộ bộ phận và các chi bộ gửi về Đảng uỷ Trường bao gồm:

+ Bản kiểm điểm của đảng viên (Mẫu 01); 

+ Phiếu nhận xét của Chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú (Mẫu 02);

+ Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2012 (Mẫu 03);

+ Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại đảng viên năm 2012 (Mẫu 09);

+ Kết quả tự đánh giá xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ (Mẫu 11);

+ Biên bản họp chi bộ (Mẫu 12);

+ Danh sách đề nghị khen thưởng chi bộ và đảng viên năm 2012 (Mẫu 13);

+ Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Đảng bộ bộ phận và các chi bộ.

2- Đảng ủy Trường

– Xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức kiểm điểm báo cáo Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội;

– Xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo, quản lý (Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy; báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban giám hiệu);

– Hồ sơ đánh giá cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm: Bản tự kiểm điểm đánh giá của cán bộ có nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, của tập thể lãnh đạo, của cấp ủy có thẩm quyền (Mẫu 14), của Chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú (Mẫu 02); kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra (nếu có); bản bổ sung lý lịch (Mẫu 03); bản kê khai tài sản (Mẫu 15);

– Các đồng chí Đảng ủy viên tăng cường đôn đốc việc tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012, tổng kết công tác đảng tại các chi bộ được phân công phụ trách theo đúng thời gian quy định;

– Tiểu ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý; tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong toàn Đảng bộ; báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá TCCSĐ, đảng viên năm 2012, Đảng uỷ yêu cầu đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Ban Thường vụ Đảng uỷ qua Văn phòng Đảng uỷ để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Các đ/c Đảng uỷ viên;

– Các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc;

– Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

 

Download file này về máy.