Họp rà soát kết quả thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp 2006-2013

Ngày 4/6/2013, tại phòng họp 206 nhà A2, Ban lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp đã họp rà soát kết quả thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐH Lâm nghiệp và đề xuất bổ sung, điều chỉnh chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013-2020 dưới sự chỉ đạo của ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Nhà trường.

Cuộc họp đã nêu rõ sau hơn 7 năm thực hiện, Nhà trường đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng của Chiến lược, đưa Nhà trường tiếp tục phát triển về qui mô và chất lượng đào tạo. Tuy nhiên , vẫn còn một số nội dung, giải pháp thực hiện cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp: