Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Thực hiện theo quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019, trong 02 ngày 24 – 25/7/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Tham dự có PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, và cán bộ trong đoàn. Về phía Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Chủ tịch, các thành viên trong Hội đồng và các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019 đã tiếp nhận Hồ sơ của 04 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (01 ứng viên) và Phó Giáo sư (03 ứng viên) là giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

Tại phiên họp thứ nhất ngày 24/7/2019, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá hồ sơ của từng ứng viên theo đúng quy trình và các điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2019. Kết quả phiên họp thứ nhất có 04 ứng viên Giáo sư và Phó Giáo sư được Hội đồng biểu quyết đồng ý đủ tiêu chuẩn và được trình bày báo cáo khoa học tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ.

PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Hội đồng CDGS Nhà nước phát biểu

Trong phiên họp thứ hai ngày 25/7/2019, dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ – Chủ tịch Hội đồng, HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp đã đánh giá, đưa ra những câu hỏi trong bài báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên.

Ứng viên Lê Đình Hải

Ứng viên Phí Hồng Hải

Ứng viên Trịnh Hiền Mai

Ứng viên Hoàng Văn Sâm

Sau khi họp bàn, tổng hợp nhận định và kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng đối với các kết quả báo cáo của các ứng viên, HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp đã thống nhất công nhận 04 ứng viên Giáo sư và Phó Giáo sư đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ lên Hội đồng chức danh Giáo sư cấp trên xem xét năm 2019.

Hội đồng đã làm việc khách quan, nghiêm túc, minh bạch và theo đúng quy định

Danh sách các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng GSCS Trường Đại học Lâm Nghiệp năm 2019:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

1

Hoàng Văn Sâm

Giáo sư

Lâm nghiệp/Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

Lê Đình Hải

Phó Giáo sư

Kinh tế/Kinh tế học (Kinh tế nông lâm nghiệp, Kinh tế tài nguyên & môi trường)

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

Phí Hồng Hải

Phó Giáo sư

Lâm nghiệp/Lâm học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

Trịnh Hiền Mai

Phó Giáo sư

Lâm nghiệp/Bảo quản, chế biến nông lâm sản

Trường Đại học Lâm nghiệp