Họp Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 13/3/2015, tại phòng họp A, đã diễn ra cuộc họp BCH Công đoàn Trường dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn Trường. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Trường.

Cuộc họp được tổ chức nhằm đánh giá những thành công đã đạt được và những điểm cần lưu ý trong thời gian qua của Công đoàn Trường đồng thời đề ra phương hướng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Quân đã báo cáo một số kết quả đạt được trong hoạt động của Công đoàn thời gian qua: Công đoàn Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến văn bản của Đảng, Nhà nước và nội quy của cơ quan; thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CBVC, LĐ, đặc biệt tham gia tổ chức tốt có hiệu quả Hội nghị CBVC…

Để hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ đề ra, BCH Công đoàn yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là trong dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội công đoàn trực thuộc và hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của công đoàn bộ phận, Công đoàn Trường. Kiện toàn, thành lập công đoàn trực thuộc, chỉ định BCH công đoàn các đơn vị; bổ nhiệm kế toán và thủ quỹ mới của Công đoàn Trường từ năm 2015; hoàn thành quyết toán tài chính công đoàn năm 2014; xây dựng dự thảo quy định bổ sung và ban hành quy chế tài chính mới của Công đoàn Nhà trường. Tiếp tục làm tốt chức năng đại diện quyền lợi, hợp pháp chính đáng cho CBVC, LĐ; Công đoàn các cấp tích cực tham gia quản lý, góp ý các văn bản dự thảo và kế hoạch chung của Nhà trường.

Cuộc họp BCH Công đoàn Trường đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp để chuẩn bị các nội dung triển khai trong thời gian tới. Chủ tịch Công đoàn Trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tập thể để triển khai công việc đạt kết quả cao nhất.

Hình ảnh cuộc họp