Hội nghị viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020

Sáng 20/01/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020.

Tham dự Hội nghị có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu tại tỉnh Gia Lai; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Giám đốc Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, toàn thể viên chức và người lao động Nhà trường, cùng các đại biểu cán bộ viên chức đại diện cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Gia Lai.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được của Nhà trường trên các mặt công tác với kết quả tổng quan hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu, chỉ số đặt ra đều đạt và một số mục tiêu vượt kết hoạch đề ra, nổi bật như các công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng; khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, quản lý cơ sở vật chất…

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại; nêu ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm 2021 để tạo tính đột phá, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Rà soát, hoàn thiện qui hoạch phát triển đội ngũ, xác định rõ cơ cấu, nhu cầu từng thời kỳ trong chiến lược phát triển. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhà khoa học, đội ngũ giảng viên để đáp ứng yêu cầu hội nhập, tự chủ; (2) Phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng cường năng lực và kỹ năng cho người học để đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn diện, thực hiện phương châm đào tạo “chất lượng – uy tín – nhân văn và hiệu quả”; (3) Đẩy mạnh Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Bộ NN&PTNT, tranh thủ mọi thời cơ, nguồn lực để thúc đẩy KHCN. Đổi mới cơ chế hoạt động KHCN, gắn NCKH với đào tạo, với thực tiễn sản xuất, đẩy mạnh hợp tác KHCN với các địa phương; (4) Thực hiện tốt việc quản trị Nhà trường, thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí. Từng bước xây dựng cơ chế thu nhập theo hiệu quả công việc. Tiếp tục tiếp tục đầu tư phát triển đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở vật chất hiện có; (5) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các Phân hiệu, các đơn vị cấp ba trong Trường theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Quyết liệt phân cấp, phân quyền cho các đơn vị các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao…

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe các báo cáo công tác thi đua; báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học; báo cáo công tác tài chính; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBVC cấp cơ sở; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

CVC.ThS. Kiều Trí Đức – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định và trao danh hiệu Thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, tuyển sinh và trao chứng nhận chức danh PGS năm 2020

Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC, LĐ năm học qua và phương hướng nhiệm vụ năm học tới, đồng thời đề xuất những giải pháp cùng với Nhà trường tháo gỡ khó khăn, tiến hành đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần,….

Kết thúc phần tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt lãnh đạo Nhà trường tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của CBVC, LĐ được tổng hợp từ Hội nghị CBVC cấp cơ sở.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với sự thống nhất cao, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020.

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thay mặt đoàn Chủ tịch, TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp ngày càng vững mạnh về mọi mặt.