Hội nghị triển khai công tác Đảm bảo chất lượng năm 2019

Sáng 09/4/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảm bảo chất lượng năm 2019 nhằm tổng kết công tác đảm bảo chất lượng của Trường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó hiệu trưởng; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; ThS. Nguyễn Hữu Cương – Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; lãnh đạo các đơn vị, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá Trường, thành viên các tổ chuyên trách đảm bảo chất lượng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những công tác trọng tâm trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Lâm nghiệp đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục với 53/61 tiêu chí đạt tiêu chuẩn, chiếm tỉ lệ 86,9% và được cấp Giấy chứng nhận “Kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học” theo Quyết định số 151/QĐ-KĐCL ngày 30/3/2018 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.

ThS. Nguyễn Hữu Cương – Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng báo cáo công tác khắc phục tồn tại sau kiểm định trường và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

TS. Trịnh Hiền Mai – Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng báo cáo công tác Tự đánh giá chất lượng các CTĐT của Nhà trường

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Trưởng phòng Đào tạo tham luận về rà soát chuẩn đầu ra, khung chương trình, đề cương chi tiết các môn học phục vụ tự đánh giá các CTĐT

Hội nghị đã nghe các báo cáo về công tác khắc phục tồn tại sau kiểm định trường và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo về công tác tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) và những yêu cầu kiểm đinh chất lượng CTĐT của Nhà trường.

Một số ý kiến tại Hội nghị

Từ đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: tầm quan trọng và những yêu cầu đặt ra để đảm bảo chất lượng đào tạo; những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện và những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ khảo sát; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai hoạt động khảo sát, đặc biệt là vai trò của các đơn vị quản lý chương trình đào tạo; vai trò của các đơn vị chuyên môn …

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị thời gian tới, các đơn vị trong trường cần quan tâm thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về công tác ĐBCL đến từng đơn vị và cá nhân; các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung minh chứng, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động kiểm định chất lượng và CTĐT; Các đơn vị chuyên môn cần có kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng CTĐT phù hợp với yêu cầu, hoạt động cải tiến chất lượng phải là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và chủ động tại các đơn vị để chuẩn bị cho kiểm định chất lượng trong thời gian tới.