Hội nghị thông qua các biên bản thanh tra các đơn vị cấp 3 và Thư viện

Nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý và tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới từng bước cơ chế làm việc, quản lý tài chính, công tác nhân sự và cán bộ, công tác quản lý và sử dụng tài sản trong Nhà trường; Hiệu trưởng đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra một số đơn vị theo kế hoạch công tác của trường năm học 2012-2013.

Ngày 30/5/2013, Hiệu trưởng Trường ĐHLN đã triệu tập Hội nghị, gồm trưởng các đơn vị, đoàn thể trực thuộc và trưởng, phó các đơn vị được thanh tra trong trường để Đoàn thanh tra thông báo tình hình thanh tra và thông qua biên bản thanh tra tại các đơn vị: Trung tâm thư viện, Trung tâm Dịch vụ, trung tâm Giáo dục thể chất, Viện Sinh thái rừng & Môi trường, khoa Quản lý TNR&MT, Khoa Lâm học, khoa Kinh tế &QTKD, Công ty Đầu tư và Phát triển Lâm nghiệp

            Chủ trì hội nghị, Hiệu trưởng Trần văn Chứ quán triệt: Công tác thanh tra là công việc thường xuyên, liên tục nhằm ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những sai lệch, những bất cập trong quá trình hoạt động của Nhà trường; không phải cứ có vụ việc mới tiến hành thanh tra. Trên tinh thần đó, hiệu trưởng biểu dương và ghi nhận tinh thần làm việc của đoàn thanh tra và sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị được thanh tra trong trường. Ông cũng chỉ đạo Đoàn thanh tra tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2013.

            Sau ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, ông Nguyễn Vũ Lâm- Thay mặt đoàn thanh tra đã báo cáo trước hội nghị về những nội dung trọng tâm trong các biên bản thanh tra tại các đơn vị.

            Trưởng các đơn vị  được thanh tra và các đại biểu đã phát biểu ý kiến.  

            Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị được thanh tra và trưởng các đơn vị có liên quan cần rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động ở đơn vị mình về vấn đề nhân lực, những thiếu sót trong quản lý tài chính, trong quản lý và sử dụng tài sản… để các hoạt động trong Nhà trường ngày càng đổi mới và tiến bộ hơn.