Hội nghị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012

Sau một thời gian chuẩn bị công phu và trách nhiệm của phòng TCKT và Ban soạn thảo của Trường, ngày 13/3/2012 Hội nghị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 của trường ĐHLN đã thành công tốt đẹp

PGS,TS, NGUT Trần Hữu Viên chủ trì Hội nghị. Đa số ý kiến đồng thuận với nội dung kế hoạch tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 do bà Đồng Mai Phương trưởng phòng TCKT trình bày.