Hội nghị khoa học và công nghệ năm 2013 Trường Đại học Lâm nghiệp

Thực hiện quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2013- 2020. Ngày 22 tháng 03 năm 2013 Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ năm 2013.

Đến dự hội nghị có PGS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Văn Chương, Phó hiệu trưởng; TS Nguyễn Quang Hà, Phó hiệu trưởng kiêm Giám đốc cơ sở 2 cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐKH&ĐT các Khoa/Viện; Trưởng, Phó các đơn vị: Phòng KHCN&HTQT, Phòng TC-KT, Phòng QLTB&ĐT: Chủ nhiệm và thư ký các đề tài/dự án/nhiệm vụ KHCN (cấp Nhà nước, cấp Bộ, nhiệm vụ đặc thù cấp tỉnh/thành phố).

Trong (Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2012 và định hướng triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013) TS Bùi Thế Đồi Trưởng phòng KHCN&HTQT đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển Khoa học và Công nghệ cho Nhà trường.

Về thuận lợi:

– Hoạt động KH&CN tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà trường; toàn trường tiếp tục nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, và kết luận Hội nghị CBVC năm 2011, trong đó xác định phát triển KH&CN là một trong hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Theo đó, Nhà trường đã tập trung tăng cường công tác phát triển KH&CN với quyết tâm đẩy mạnh công tác này tương xứng với quy mô phát triển và phấn đấu xây dựng Nhà trường thành Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp của cả nước.

– Năm 2012, nhiều Chương trình, đề tài KH&CN của Nhà nước, của Ngành được triển khai tạo điều kiện cho đội ngũ các nhà khoa học của Nhà trường tiếp cận, khai thông và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

– Nhà trường có đội ngũ cán bộ khoa học đông đảo bao trùm hầu hết các lĩnh vực liên quan trong ngành nông – lâm nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có nhiều nhà khoa học có uy tín trong ngành. Đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản trong nước và ngoài nước; có sự năng động, sáng tạo bổ sung cho lực lượng cán bộ KH&CN.

Về khó khăn:

– Suy thoái kinh tế toàn cầu và ở trong nước ảnh hưởng không nhỏ đến các nguồn hỗ trợ cho hoạt động KH&CN

– Nhà nước và Ngành tiếp tục thực hiện chủ trương đấu thầu các nhiệm vụ KH&CN, trong khi đội ngũ cán bộ khoa học của Trường mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thật sự theo kịp với những yêu cầu mới trong tiếp cận, khai thông, tổ chức thực thi và quản lý KH&CN.

Về nhân lực, vật lực trong báo cáo nêu rõ tính đến tháng 12 năm 2012, Nhà trường có đội ngũ các nhà khoa học và cán bộ giảng dạy và nghiên cứu là 469 người, trong đó có 11 GS và PGS, 56 Tiến sĩ và 171 Thạc sĩ. Hiện tại có trên 60 nghiên cứu sinh và học viên cao học, phần lớn trong số đó đang được đào tạo tại nước ngoài

– Cơ sở vật chất cho việc triển khai một số nhiệm vụ KH&CN, nhất là những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, cơ sở còn nhiều hạn chế.

– Công tác quản lý khoa học, phát triển công nghệ trong Nhà trường chưa có chuyển biến tích cực theo hướng thích ứng nhanh với tình hình mới. Kinh phí hỗ trợ cho phát triển KH&CN của Nhà trường còn rất khó khăn. 

– Toàn trường có 5/7 khoa chuyên môn, 01 viện, 01 công ty và các trung tâm, khu rừng thực nghiệm với diện tích 400 ha, nhiều phòng thí nghiệm với các trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho đào tạo và NCKH.  Ngoài ra Nhà trường đã và đang có một số liên kết với các cơ sở sản xuất, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.

 

Phát biểu kết luận hội nghị PGS.TS Phạm Văn Chương, Phó hiệu trưởng kết luận những nội dung chính:

  1. Đánh giá thành công và tồn tại hoạt động KHCN năm 2012
  2. Định hướng, giải pháp và kế hoạch triển khai hoạt động KHCN năm 2013:

– Triển khai các hoạt động KHCN theo hoạch được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

– Xây dựng kế hoạch khai thông các đề tài/dự án với các địa phương; các đề tài/dự án hợp tác quốc tế.

–  Rà soát, hoàn thiện  và đổi mới Quy chế quản lý KHCN của Nhà trường; cơ chế quản lý và phân cấp KHCN cho viện Sinh thái rừng và Môi trường, viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

–  Kiện toàn Hội đồng Khoa học – Đào tạo các Khoa/Viện và xây dựng kế hoạch hoạt động của từng Hội đồng.

–  Nâng cao hiệu quả khai thác thông tin khoa học, Quy chế quản lý (KHCN, Tài chính, Tài sản…) trên trang Web của Nhà trường.