Hội nghị học tập, quán triệt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng bộ ngày 07/11/2013 Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2013 về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Chuyên đề học tập năm nay là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

Báo cáo viên tại hội nghị là đồng chí PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, Phó Viện trưởng viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Hành chính Quốc Gia Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, báo cáo viên tại Hội nghị

Tham gia Hội nghị học tập quán triệt có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ đảng viên trường Đại học Lâm nghiệp. Hội nghị đã được nghe phổ biến quán triệt những nội dung chủ yếu và định hướng vận dụng vào thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy trường

Phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh trong những năm gần đây Đảng bộ trường đã chú trọng chỉ đạo thực hiện chủ trương và kế hoạch học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh vào mọi mặt hoạt động của Đảng bộ và của Nhà trường.

Phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét, sâu rộng trong tư tưởng và trong các hoạt động thực tiễn của Nhà trường; đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trường tiếp tục quán triệt các nội dung được học tập vào kế hoạch sinh hoạt tư tưởng và vào công tác lãnh đạo của Chi bộ, Đảng bộ trong thời gian tới.