Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương tám (khóa XI)

Ngày 27/02/2014, Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị hân hạnh được đón tiếp đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; nguyên Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương về dự và truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tập trung vào các chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

Phát biểu cảm ơn báo cáo viên và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ trường Đại học Lâm nghiệp yêu cầu toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của những nội dung, chuyên đề tại hội nghị, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động.

Toàn cảnh Hội nghị 

 

  Tin cùng chuyên đề:

 

Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Hội nghị học tập, quán triệt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013