Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK, ngày 12-7-2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tối ngày 27-9-2012, Ban Thường vụ Đảng…

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK, ngày 12-7-2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tối ngày 27-9-2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
 
 
Hội nghị hân hạnh được đón tiếp đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; nguyên Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, nguyên Tổng biên tập Tạp chí đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương về dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Đó là: Kết luận tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Kết luật một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
 
 
 
 
Phát biểu cảm ơn báo cáo viên và quán triệt thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp nêu rõ: Đảng ủy xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luật Hội nghị lần thứ năm cũng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ yêu cầu toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của những chủ đề học tập tại hội nghị, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Quá trình học tập, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mới, cốt lõi của các kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).
Tin: Nguyễn Chí Lâm, VP Đảng ủy
Ảnh: Nguyễn Văn Úc, Phòng CT-CTSV