Hội nghị đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Ngày 20/5/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị đào tạo và Đảm bảo chất lượng. Hội nghị được tổ chức kết hợp hình thức trực tuyến với 2 phân hiệu tại Đồng Nai và Gia Lai.

Tham dự hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng và Phó các Bộ môn; Giám đốc, Phó giám đốc và trợ lý các Khoa/Viện đào tạo; Toàn thể viên chức Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu đề dẫn Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng, ban hành các định mức thực hành thực tập, đổi mới trong công tác đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng. Để nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng trong thời gian tới, Thầy Hiệu trưởng yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm chuẩn bị tốt cho kế hoạch đào tạo trong năm học 2022-2023.

Sau phần phát biểu khai mạc, Hội nghị đã được nghe các báo cáo về Kết quả đào tạo đại học, sau đại học, báo cáo tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2021- 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

TS. Lê Ngọc Hoàn – Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo kết quả đào tạo đại học năm học 2021-2022; Phương hướng và nhiệm vụ đào tạo năm học 2022 – 2023

PGS.TS. Đồng Thanh Hải – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo kết quả đào tạo sau đại học năm học 2021 -2022; Phương hướng và nhiệm vụ đào tạo sau đại học năm 2022 -2023

ThS. Nguyễn Hữu Cương – Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng trình bày Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2021- 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

Trong phần tham luận, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo như: Kế hoạch đào tạo, công tác tuyển sinh, định mức thực hành thực tập, quy mô lớp học, tổ chức thi, cơ sở vật chất…nhằm hoàn thiện tốt hơn nữa công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng.

Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận của Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý về các nội dung nâng cao chất lượng đào tạo, rà soát và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng hoàn thiện chuẩn đầu ra, các vấn đề còn tồn tại trong học tập và thi trực tuyến để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị, giải pháp để Nhà trường tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm học 2022-2023 cũng như trong thời gian tới.

Một số chia sẻ, tham luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Toại đánh giá cao những thành tích, những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học 2021 -2022, mặc dù chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, xong toàn thể các đơn vị, cán bộ viên chức đã thích ứng, chủ động triển khai kế hoạch đào tạo và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng đặc biệt trong bối cảnh dạy học trực tuyến. Đồng thời đưa chỉ đạo những mục tiêu cần phải đạt được trong năm học 2022-2023 đó là: Chú trọng trong việc xây dựng và mở mới các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong đó chú trọng các chương trình chất lượng cao; tập trung mọi nguồn lực để xúc tiến tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào ở tất cả các bậc học; triển khai quyết liệt các giải pháp mới để nâng cao chất lượng đào tạo lấy người học làm trung tâm; thực hiện biên soạn giáo trình, bài giảng, tăng cường cơ sở vật chất, phối hơp với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh công tác kiểm định các ngành học, xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ cho việc kiểm định Trường (năm 2023) góp phần nâng cao thương hiệu của trường ĐHLN.

Toàn cảnh Hội nghị