Hội nghị Đào tạo và Đảm bảo chất lượng năm 2023

Thời gian: 8h00, ngày 16 tháng 6 năm 2023; Địa điểm: Phòng họp D, nhà T10 – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần tham dự:  – Thành phần khách mời: Chủ tịch Hội đồng Trường; – Thành phần triệu tập: Ban giám hiệu; Bí thư Đoàn TNCSHCM và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Trưởng và…

Thời gian: 8h00, ngày 16 tháng 6 năm 2023;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà T10 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần tham dự: 

– Thành phần khách mời: Chủ tịch Hội đồng Trường;

– Thành phần triệu tập: Ban giám hiệu; Bí thư Đoàn TNCSHCM và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Trưởng và Phó các đơn vị thuộc trường; Ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị có liên quan tại Phân hiệu Đồng Nai và Phân hiệu Gia Lai; Trưởng và phó các Bộ môn; Giám đốc, Phó giám đốc các trung tâm và trợ lý các Khoa/Viện; Toàn thể viên chức, người lao động các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng KT&ĐBCL;