Lễ phát bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thời gian: 8h30 – ngày 30 tháng 01 năm 2021; Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo sau đại học; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Chính trị và CTSV, Khoa Lâm học. Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Khoa…

Thời gian: 8h30 – ngày 30 tháng 01 năm 2021;

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo sau đại học; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Chính trị và CTSV, Khoa Lâm học. Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Khoa KT&QTKD, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Phòng Khảo thí và ĐBCL; Học viên cao học đợt 2 năm 2020.