Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020

Thời gian: 7h30 – ngày 20 tháng 01 năm 2021; Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký; các viên chức đại biểu Phân hiệu.

Thời gian: 7h30 – ngày 20 tháng 01 năm 2021;

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký; các viên chức đại biểu Phân hiệu.