Hội nghị cán bộ viên chức, người lao đồng Trường ĐHLN năm 2023

Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Địa điểm: Phòng họp 901 – Nhà A1 (Họp trực tiếp và trực tuyến tại phòng 901; 803; 403 NHÀ A1, Họp qua zoom, ID: 717 5698 9783, pass cung cấp nội bộ); Thành phần: Theo thông báo triệu tập của Nhà trường;

Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Địa điểm: Phòng họp 901 – Nhà A1 (Họp trực tiếp và trực tuyến tại phòng 901; 803; 403 NHÀ A1, Họp qua zoom, ID: 717 5698 9783, pass cung cấp nội bộ);

Thành phần: Theo thông báo triệu tập của Nhà trường;