Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2013

Ngày 11/01/2014, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường; gần 800 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trường và đoàn đại biểu Cơ sở 2 (Đồng Nai).

PGS.TS. Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, phương hướng, mục tiêu và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2014.

Năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu; sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức nên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 đều đạt và vượt kế hoạch. Kết quả nổi bật thể hiện ở các nội dung như:

– Quy mô đào tạo tiếp tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng; mở rộng qui mô theo hướng đa ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội, duy trì, phát triển các ngành truyền thống;

– Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên đạt được nhiều giải thưởng, gắn kết nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

– Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng, đi vào chiều sâu. Trong năm qua, đã ký kết 4 văn bản hợp tác với đối tác như: Mỹ, CHLB Đức, Hungary…Tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, tổ chức trao đổi sinh viên đại học và học viên cao học với các nước;

– Cơ cấu tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, bố trí sắp xếp lại, xúc tiến thành lập các đơn vị mới theo định hướng chiến lược phát triển Trường. Các quy chế, quy định nội bộ được rà soát, sửa đổi, bổ sung;

– Công tác cán bộ được thực hiện tốt từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả công tác. Tỷ lệ giảng viên có trình độ trên đại học tăng so với năm 2012. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

– Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ về nhân lực và tài chính cho một số đơn vị trực thuộc, bước đầu phát huy được tính chủ động của các đơn vị cấp III. Quản lý tài chính dần đi vào nền nếp, đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài chính để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch. Các nguồn thu của trường đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra;

– Các dự án đầu tư đang triển khai đều đạt yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, tiến độ đảm bảo đúng với kế hoạch vốn được giao.Cơ sở vật chất của Nhà trường tiếp tục được tăng cường;

– Công tác phục vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị; an ninh, trật tự được giữ vững; chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện…

PGS.TS. Bế Minh Châu, Phó Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo công tác thi đua năm 2013

ThS. Đồng Thị Mai Phương, Trưởng phòng TCKT báo cáo công tác tài chính

ThS. Trần Việt Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị

Ông Phạm Bá Hanh, Phó Giám đốc Cơ sở 2 phát biểu tham luận 

PGS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng phát biểu

Bà Phạm Thị Huyền, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân

Hội nghị đề ra mục tiêu tổng quát trong năm 2014 là: “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; đổi mới cơ chế, tăng cường công tác quản lý; tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý; bổ sung, hoàn thiện các quy chế về tổ chức cán bộ và tài chính; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tăng thu nhập nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động”.

Mục tiêu cụ thể được xác định với các nội dung sau:

Đào tạo được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và coi chất lượng đào tạo là giữ vững thương hiệu trường Đại học Lâm nghiệp. Chú trọng phát triển đào tạo sau đại học, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình tiếng Anh;

– Tăng cường công tác quản lý khoa học, công nghệ(KHCN); tích cực chủ động tiếp cận những lĩnh vực KHCNmới, có tính thời sự. Khai thông 3-5 nhiệm vụ KHCN mới, tăng cường hợp tác với các trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tổ chức một số hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;

– Hoạt động hợp tác quốc tế trong những năm tới là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thứ hai sau đào tạo, đưa hoạt động hợp tác quốc tế là hoạt động của từng cá nhân, đơn vị. Tăng cường mở rộng chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học trên thế giới và khu vực;

– Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, thành lập một số đơn vị, tổ chức mới đáp ứng yêu cầu phát triển; rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế nội bộ cho phù hợp với các văn bản mới của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Trường;

– Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, hiện đại hóa phương tiện giảng dạy và phục vụ. Tiếp cận, khai thông các dự án mới để xây dựng cơ sở vật chất, đưa Trường thành một trung tâm hiện đại và đạt chuẩn quốc gia và quốc tế;

– Đẩy mạnh hoạt động của Viện, Công ty, các trung tâm và các dịch vụ có thu; cân đối các kế hoạch đầu tư, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động;

– Đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, phòng bệnh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng.

Ở mỗi nội dung công tác, Hội nghị đều đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm không ngừng phát triển hoạt động của từng đơn vị, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường trong thời kỳ mới.

 

Thay mặt Đoàn thư ký, ThS. Nguyễn Vũ Lâm trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị

TS. Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua năm 2014

Văn nghệ chào mừng của sinh viên