Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2012

Ngày 29/12/2012, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2012 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Về dự Hội nghị có GS.TS.Trần Hữu Viên, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ; TS. Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công đoàn Trường; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường; trên 700 cán bộ, viên chức tại cơ sở chính Hà Nội và đoàn đại biểu Cơ sở 2 (Đồng Nai).

 

 

GS.TS.Trần Hữu Viên, Hiệu trưởng Trường ĐHLN báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012

Năm 2012, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban giám hiệu; sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của toàn thể CBVC, LĐ nên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 đều đạt và vượt kế hoạch. Kết quả nổi bật thể hiện ở các nội dung như:

– Quy mô đào tạo tiếp tục tăng, trong đó quy mô đào tạo cao học tăng rõ rệt; kế hoạch đào tạo được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; chất lượng đào tạo được quản lý, kiểm soát; công tác quản lý đào tạo đại học, sau đại học bước đầu có những chuyển biến tích cực;

– Hoạt động khoa học, công nghệ đã vượt kế hoạch kinh phí đề ra; hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và thực chất;

– Cơ cấu tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, bố trí sắp xếp lại, xúc tiến thành lập các đơn vị mới theo định hướng chiến lược phát triển Trường. Các quy chế, quy định nội bộ được rà soát, sửa đổi, bổ sung;

– Công tác cán bộ được thực hiện tốt từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm; bố trí, sử dụng cán bộ nhìn chung hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả công tác. Tỷ lệ giảng viên có trình độ trên đại học tăng so với năm 2011. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBVC, LĐ;

– Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ về nhân lực và tài chính cho một số đơn vị trực thuộc, bước đầu phát huy được tính chủ động của các đơn vị cấp III. Quản lý tài chính dần đi vào nền nếp, đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài chính để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch. Các nguồn thu của trường đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra;

– Các dự án đầu tư đang triển khai đều đạt yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, tiến độ đảm bảo đúng với kế hoạch vốn được giao; cơ sở vật chất của Nhà trường tiếp tục được tăng cường;

– Công tác phục vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị; an ninh, trật tự được giữ vững; chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của CBVC, LĐ tiếp tục được quan tâm, cải thiện…

Hội nghị đề ra mục tiêu tổng quát trong năm 2013 là: “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; đổi mới cơ chế, tăng cường công tác quản lý; tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý; bổ sung, hoàn thiện các quy chế về tổ chức cán bộ và tài chính; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tăng thu nhập nâng cao đời sống cán bộ viên chức, lao động”.

Mục tiêu cụ thể được xác định với các nội dung sau:

Tăng quy mô đào tạo hợp lý; Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các điều kiện và cơ sở vật chất cho đào tạo theo tín chỉ; Rà soát, quy hoạch cơ cấu ngành nghề theo Chiến lược phát triển trường; Công bố kết quả kiểm định chất lượng trường.

– Tăng cường công tác quản lý khoa học, công nghệ; Đẩy mạnh hoạt động của các Hội đồng KHCN các cấp; Tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động KHCN, nâng cao chất lượng chuyên môn các đề tài nghiên cứu; Tích cực chủ động tiếp cận những lĩnh vực khoa học công nghệ mới, có tính thời sự. Tiếp tục mở rộng các quan hệ HTQT, chú trọng đi vào thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác trong nước.

– Nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, thành lập một số đơn vị, tổ chức mới đáp ứng yêu cầu phát triển; Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế nội bộ cho phù hợp với các văn bản mới của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Trường; Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra; Làm tốt công tác cán bộ, chú trọng từ khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, nhất là số cán bộ đã được đào tạo, cán bộ chuyên môn đầu đàn; Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCC,VC, người lao động.

– Rà soát, sắp xếp sử dụng hợp lý và hiệu quả cơ sở vật chất; tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ.

– Đẩy mạnh hoạt động của Viện, Công ty, các trung tâm và các dịch vụ có thu; Cân đối các kế hoạch đầu tư, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho CBCC,VC, người lao động.

– Đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, phòng bệnh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng.

Ở mỗi nội dung công tác, Hội nghị đều đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm không ngừng phát triển hoạt động của từng đơn vị, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Văn nghệ chào mừng của cán bộ, viên chức trong Trường

 

PGS.TS. Bế Minh Châu, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo kết quả thi đua năm 2012

 

ThS. Đồng Thị Mai Phương, Trưởng phòng TCKT báo cáo công tác tài chính năm 2012

 

TS. Nguyễn Văn Quân, Trưởng phòng TCCB tham luận và giải trình ý kiến của các đơn vị về công tác TCCB

 

PGS.TS. Phạm Văn Điển, Trưởng phòng Đào tạo tham luận và giải trình ý kiến của các đơn vị về công tác đào tạo

 

TS. Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng QLTB&ĐT tham luận và giải trình ý kiến của các đơn vị về công tác QLTB&ĐT

 

TS. Bùi Thế Đồi, Trưởng phòng KHCN&HTQT tham luận và giải trình ý kiến của các đơn vị về hoạt động KHCN, HTQT

 

Phó Giám đốc Cơ sở 2 Phạm Bá Hanh tham luận tại Hội nghị

 

PGS.TS.Vũ Huy Đại, Chủ nhiệm Khoa CBLS tham luận tại Hội nghị

 

TS. Nguyễn Trọng Bình, Chủ nhiệm Khoa Lâm học phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Đinh Quốc Cường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban năm 2012

 

ThS. Nguyễn Vũ Lâm, Phó Trưởng phòng TCCB thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng thầy Trần Hữu Viên, thầy Vương Văn Quỳnh được phong học hàm Giáo sư và cô Bế Minh Châu được phong học hàm Phó giáo sư năm 2012

 

 

PGS.TS.Trần Văn Chứ, Tân Hiệu trưởng Trường ĐHLN phát biểu và bế mạc Hội nghị

                                                                                            Tin: Nguyễn Chí Lâm, VP Đảng uỷ;

                                                                                              Ảnh: Phùng Thanh Tùng, Ban CNTT.​