Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp khóa I nhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2013/QH13 và Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.Thực hiện Quy trình thủ tục thành lập Hội đồng trường khóa I trường Đại học Lâm nghiệp.Ngày 17/04/2013 tại phòng họp C trường Đại học Lâm nghiệp diễn ra Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp khóa I nhiệm kỳ 2013-2018 dưới dự chủ trì của ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Nhà trường.

 

 

Thành phần tham dự Hội nghị  :

1. Đại diện Khối các đơn vị quản lý.

– Ban giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, ban; GĐ, PGĐ Thư viện; Tổ trưởng các Tổ công tác trực thuộc các phòng (Tổ trưởng đi vắng, tổ phó dự họp thay); Cán bộ có trình độ Tiến sỹ; cán bộ ngạch CVC và tương đương trở lên thuộc các Phòng, Ban, Thư viện.

2. Đại diện Khối đào tạo.

– Trưởng, phó các khoa (kể cả khoa SĐH); Trưởng, Phó Ban PTDTNT; GĐ, PGĐ TT GDTC; Trưởng các bộ môn; GĐ các Trung tâm thuộc khoa (cấp trưởng đi vắng, cấp phó dự họp thay); Cán bộ là GS, PGS,TS; cán bộ từ ngạch GVC và tương đương trở lên thuộc các đơn vị đào tạo.

3. Đại diện Khối các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ.

– Trưởng, phó các đơn vị: Viện STR&MT, Viện CNSH LN, Công ty TVĐTPTLN, TT DV, TT CNR; Trưởng các đơn vị trực thuộc của các đơn vị trên (cấp trưởng đi vắng, cấp phó dự họp thay); Cán bộ có trình độ TS; cán bộ ngạch CVC và tương đương trở lên thuộc các đơn vị trên.

4. Đại diện Khối các đoàn thể.

– Ban chấp hành Công đoàn trường và Ban chấp hành Đoàn trường.

Phương án nhân sự Hội đòng trường khóa I dự kiến như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng 25 người.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng trường gồm:

a. Thành viên đương nhiên, số lượng 02 người gồm: Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng

b. Thành phần mời ngoài, số lượng 05 người gồm:

– Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phụ trách Lâm nghiệp.

– Đại diện lãnh đạo Tổng cục LN.

– Đại diện lãnh đạo Cục KT&ĐBCL, Bộ GD&ĐT.

– Đại diện lãnh đạo Viện KHLN Việt Nam.

– Đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp Viêt Nam.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng trường

a. Phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt; có trách nhiệm và tinh thần đóng góp xây dựng phát triển Nhà trường.

b. Hiểu biết tốt về giáo dục và quản lý giáo dục đại học, quản trị nhà trường; tư duy sáng tạo, có năng lực, điều kiện đóng góp tích cực cho sự phát triển Trường.

c. Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm và kết quả công tác tốt; có năng lực lãnh đạo, quản lý.

d. Đại diện cho các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Trường có vai trò, ảnh hưởng đến các hoạt động của Trường.

e. Về độ tuổi, vận dụng như sau:

– Thành viên Ban giám hiệu phải đủ thời gian công tác từ 2 năm trở lên

– Thành viên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường phải còn đủ 2,5 năm giữ chức vụ trở lên.

– Thành viên mời ngoài trường phải đủ thời gian công tác từ 03 năm trở lên.