Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ

Theo thông báo số 123/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

– Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Trường;

– Phụ trách Chiến lược phát triển Trường; công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ đối với viên chức và người lao động;

– Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; cơ sờ vật chất; thiết bị, vật tư toàn Trường. Phụ trách công tác xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;

– Phụ trách công tác đào tạo sau đại học;

– Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra thuộc khối cán bộ;

– Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;

– Phụ trách các Dự án: Nhà điều hành Trường ĐHLN; quy hoạch xây dựng phát triển Trường; Dự án Giảng đường G4, G6 và hệ thống cấp thoát nước; Dự án KTX Lào và Campuchia; các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo sau đại học trừ các chương trinh liên kết đào tạo sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

– Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai; Phòng TCCB; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Tài chính, kế toán; Phòng Đào tạo sau đại học; Trường THPT Lâm nghiệp; Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai;