Góp ý kiến với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện văn bản số 723/BNN-PC ngày 04/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức họp, phổ biến và triển khai lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, viên chức – lao động trong đơn vị mình cho bản Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổng hợp ý kiến bằng văn bản (có mẫu đề cương kèm theo).

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

    Số: 211/ĐHLN-TCCB

  Về việc góp ý kiến với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường. 

Thực hiện văn bản số 723/BNN-PC ngày 04/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý  kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức họp, phổ biến và  triển khai lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, viên chức – lao động trong đơn vị mình cho bản Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổng hợp ý kiến bằng văn bản (có mẫu đề cương kèm theo).

Báo cáo góp ý bằng văn bản gửi về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 19/3/2013 (ông Hoàng phòng 502 nhận) và đồng thời gửi báo cáo góp ý (bản điện tử) qua địa chỉ email: hoangthidualn@gmail.com để tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

            Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề nghị các đơn vị lấy tại cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.gov.vn) hoặc trang thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) và trên Website của Trường (www.vfu.edu.vn).

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai,  nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung và thời gian trên./.

 

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                             Đã ký                  

– Như trên;                                                                                                                       Trần Văn Chứ

– Hiệu trưởng;

– Các Phó Hiệu trưởng;                                                                                                

– Ban biên tập Website;                                                  

– Lưu VT, TCCB.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    File đính kèm:

   GOP Y DU THAO LUAT DAT DAI.doc