Giới thiệu chung về đào tạo

Hiện nay Nhà trường có 36 chuyên ngành đào tạo đại học; 06 chuyên ngành đào tạo cao đẳng; 10 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ; 06 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 04 Khoa và 05 Viện chuyên môn. Quy mô đào tạo Tại thời điểm tháng 9/2018, quy mô đào tạo của trường…

Hiện nay Nhà trường có 36 chuyên ngành đào tạo đại học; 06 chuyên ngành đào tạo cao đẳng; 10 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ; 06 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 04 Khoa và 05 Viện chuyên môn.

Quy mô đào tạo

Tại thời điểm tháng 9/2018, quy mô đào tạo của trường là 10.445 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, trong đó:

– Bậc sau đại học: 1.554 học viên và nghiên cứu sinh;

– Bậc đại học chính quy: 8.113 sinh viên;

– Bậc cao đẳng chính quy: 37 sinh viên.

Trong những năm gần đây, quy mô tuyển sinh các hệ đào tạo đại học hệ chính quy được duy trì khá ổn định khoảng 3000 sinh viên/năm. Quy mô tuyển sinh hệ sau đại học có sự tăng trưởng đáng kể.

Phương thức quản lý đào tạo

Hiện nay, Nhà trường áp dụng 2 phương thức đào tạo cho các nhóm đối tượng khác nhau:

– Đào tạo theo tín chỉ: Áp dụng cho hệ đại học chính quy, văn bằng 2 và sau đại học (đào tạo thạc sỹ).

– Đào tạo theo niên chế: Áp dụng cho hệ vừa làm vừa học.

Chương trình đào tạo

Trong hoạt động đào tạo, trường  Đại học Lâm nghiệp luôn quan tâm nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội trong từng giai đoạn phát triển.

Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở mô đun hóa các kiến thức theo đơn vị tín chỉ (TC), tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lựa chọn chương trình học tập phù hợp với kế hoạch và điều kiện cá nhân. Mặt khác cấu trúc chương trình theo tín chỉ cho phép dễ dàng học liên thông giữa các ngành nghề, mở ra khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học tiếp lên các trình độ học vấn cao hơn. Việc thiết kế chương trình đào tạo theo tín chỉ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người học nhưng đòi hỏi nhà trường phải nâng cao khả năng đáp ứng về nhiều phương diện.

Nhà trường đã tích cực nghiên cứu và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo. Đã từng bước tăng cường quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế nhiều thành phần bằng cách đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở thêm nhiều chuyên ngành mới. Đồng thời với mở rộng quy mô, Trường cũng đổi mới về mục tiêu, nội dung chương trình và phương thức đào tạo; cải tiến cách quản lý đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng.

Sau 54 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Lâm nghiệp đã đào tạo được 50 tiến sĩ, trên 2.300 thạc sĩ và trên 32.000 kỹ sư và cử nhân. Các cán bộ tốt nghiệp từ trường Đại học Lâm nghiệp đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành, phát triển toàn diện kinh tế xã hội trên địa bàn cả nước, trong đó có nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước từ Trung ương tới các địa phương. Ngoài ra, Nhà trường còn đào tạo trên 300 kỹ sư, thạc sĩ cho các nước bạn: CHDCND Lào và Campuchia.