Giới thiệu chung và các chuyên ngành đào tạo của Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Lãnh đạo đơn vị:Chủ nhiệm khoa: PGS.TS Nguyễn Thế Nhã – ĐT: 0433.840.628Phó Chủ nhiệm khoa:TS Bế Minh Châu – ĐT: 0433.608.415Phó Chủ nhiệm khoa:TS Đinh Quốc Cường- ĐT: 0433.608.416

Khoa có 5 Bộ môn và 01 Trung tâm THTN:
Bộ môn Thực vật rừng: Chủ nhiệm: KS. Trần Ngọc Hải
Bộ môn Động vật rừng: Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Quang Huy
Bộ môn Quản lý môi trường: Chủ nhiệm: TS. Phùng Văn Khoa
Bộ môn Thực vật rừng: Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã
Bộ môn Hóa học: Chủ nhiệm: TS. Đinh Quốc Cường
Trung tâm Đa dạng sinh học: TS. Hoàng Văn Sâm
Phó Giám đốc (Phụ trách chuyên môn) trung tâm THTN khoa: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai