Giới thiệu chung và các chuyên ngành đào tạo của Khoa Lý luận Chính trị

Lãnh đạo đơn vị:Chủ nhiệm khoa: ThS. Doãn Văn Hạnh ĐT: 0433.721.752Phó Chủ nhiệm khoa: ThS. Vũ Thị Hồng Khanh ĐT: 0433.721.752Khoa Lý luận chính trị bao gồm 3 bộ môn:1. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêninChủ nhiệm bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Thắng2. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamChủ nhiệm bộ môn: ThS. Vũ Thị Hồng Khanh3. Bộ môn Giáo dục an ninh quốc phòng