Giới thiệu chung

Trưởng phòng:        TS. Nguyễn Văn Quân      – ĐT: 0433.724.933Phó Trưởng Phòng:  Ths. Nguyễn Vũ Lâm        – ĐT: 0439.910.528           Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về:

Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Thường trực và phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ, qui chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Trường; Đề xuất và thực hiện phương án thành lập, sắp xếp, giải thể, củng cố tổ chức bộ máy trong Trường.
 2. Thường trực xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển Trường.
 3. Thường trực nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và cán bộ viên chức của Trường
 4. Cùng với khoa Sau đại học và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
 5. Xây dựng hoặc cập nhật quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ cụ thể của các vị trí, ngạch, bậc của cán bộ viên chức; Tham mưu quy định biên chế của các đơn vị trong toàn Trường.
 6. Quản lý biên chế cán bộ viên chức và lao động hợp đồng của toàn Trường; Thường trực thực hiện các công việc có liên quan tới viên chức và lao động hợp đồng như quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá và phân loại viên chức.
 7. Quản lý hồ sơ, xác nhận lý lịch cho cán bộ viên chức của Trường.
 8. Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường.
 9. Phổ biến và tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định nội bộ đối với cán bộ viên chức trong Trường. Thực hiện chế độ nâng bậc lương, chuyển ngạch, thi nâng ngạch cho cán bộ viên chức theo quy định hiện hành.
 10. Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức trong Trường.
 11. Đề xuất với Hiệu trưởng về việc điều động, thuyên chuyển công tác, thôi việc, từ chức, miễn nhiệm của cán bộ viên chức; Làm thủ tục cho cán bộ viện chức thuyên chuyển công tác, thôi việc, từ chức, miễn nhiệm, nghỉ chế độ.
 12. Chỉ đạo, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng cán bộ viên chức và lao động theo hợp đồng ở các đơn vị. Làm các thủ tục cho cán bộ viên chức ốm đau, sinh đẻ để hưởng lương BHXH, chế độ nghỉ dưỡng sức cho cán bộ viên chức.
 13. Đề xuất và giải quyết thủ tục xuất cảnh cho CBVC đi học tập và công tác ở nước ngoài và thủ tục cho người nước ngoài tạm trú tại Trường.
 14. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 15. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức các cuộc họp chính quyền do BGH chủ trì; Hội nghị, mít tinh toàn Trường.
 16. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu Trưởng.
 17. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.
 18. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo Luật phòng chống tham nhũng; Thường trực công tác phòng chống tham nhũng của Trường.
 19. Lập các báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá, báo cáo hội nghị cán bộ viên chức; Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ của Trường.