Giới thiệu chung

HỆ CHÍNH QUY- Thời gian đào tạo: 4 năm- Các ngành đào tạo:

HỆ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

– Thời gian đào tạo: 4-5 năm

– Các ngành đào tạo:

 

TT
Tên ngành đào tạo
Thuộc khoa
Mã   ngành
Khối thi
1
Chế biến lâm sản
Khoa Chế biến lâm sản
101
A
2
Lâm học
Khoa Lâm học
301
A,B
3
Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
Khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
302
A,B
4
Lâm nghiệp
Khoa Lâm học
310
A,B
5
Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
401
A
6
Kinh tế lâm nghiệp
Khoa Quản trị kinh doanh
402
A
7
Kế toán
Khoa Quản trị kinh doanh
404
A
 
 

HỆ ĐÀO TẠO CHUYÊN TU

– Thời gian đào tạo:  2,5 năm

– Các ngành đào tạo:

TT
Tên ngành đào tạo
Thuộc khoa
Mã   ngành
Khối thi
1
Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
401
A
2
Lâm học 
Khoa Lâm học
301
A,B
3
Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
Khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
302
A,B

HỆ ĐÀO TẠO CỬ TUYỂN

– Thời gian đào tạo:  5 năm

– Các ngành đào tạo:

TT

Tên ngành đào tạo

Thuộc khoa

Mã   ngành

Khối thi

1

Quản trị kinh doanh

Khoa QTKD

401

A

2

Lâm nghiệp

Khoa Lâm học

310

A,B

3

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

Khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

302

A,B