Đề xuất Tiến bộ kỹ thuật, quy trình, công nghệ mới phục vụ sản xuất

Thực hiện nhiệm vụ giới thiệu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Căn cứ công văn số 130/KN-TTTT ngày 07/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc cung cấp tiến bộ kỹ thuật mới (TBKT), Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo cho các đơn…

Thực hiện nhiệm vụ giới thiệu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Căn cứ công văn số 130/KN-TTTT ngày 07/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc cung cấp tiến bộ kỹ thuật mới (TBKT), Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo cho các đơn vị, các nhân trong Trường đăng ký những TBKT, quy trình, công nghệ mới đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận để tuyên truyền, phổ biến và chuyển giao thực hiện trong năm 2021.