Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014 thuộc chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu về biến đổi khí hậu”

Căn cứ công văn số 886/BTNMT-KHCN ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 thuộc chương trình KHCN-BĐKH/11-15, Nhà trường thông báo tới các đơn vị/cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014 theo mục tiêu, nội dung của chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2630/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2011.Các cá nhân/đơn vị gửi đề xuất theo mẫu phụ lục 1; Hội đồng KH&ĐT khoa/viện tổng hợp đề xuất theo mẫu phụ lục 2 và gửi về phòng KHCN&HTQT 01 bản in và bản điện tử trước ngày 12/4/2013 để tổng hợp và gửi đề xuất lên Bộ.Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị phổ biến cho các cán bộ thuộc đơn vị được biết các nội dung trong thông báo này.

Căn cứ công văn số 886/BTNMT-KHCN ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 thuộc chương trình KHCN-BĐKH/11-15, Nhà trường thông báo tới các đơn vị/cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014 theo mục tiêu, nội dung của chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2630/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2011.

Các cá nhân/đơn vị gửi đề xuất theo mẫu phụ lục 1; Hội đồng KH&ĐT khoa/viện tổng hợp đề xuất theo mẫu phụ lục 2 và gửi về phòng KHCN&HTQT 01 bản in và bản điện tử trước ngày 12/4/2013 để tổng hợp và gửi đề xuất lên Bộ.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị phổ biến cho các cán bộ thuộc đơn vị được biết các nội dung trong thông báo này.

File đính kèm:

Phu luc dinh kem TB So 300.rar