Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 19/01/2010, Đảng ủy Trường có công văn triển khai việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

 Số: 36-CV/ĐU

V/v Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm

 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(03/02/1930- 03/02/2010)

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

                               Kính gửi: – Đảng ủy bộ phận cơ sở 2;

                 – Các chi ủy chi bộ trực thuộc.

 

Thực hiện công văn số 199-CV/BTGĐUK ngày 18/01/2010 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2010).

Đảng ủy Trường gửi tới đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ trực thuộc Đề cương truyên truyền (nội dung đề cương gửi kèm theo công văn) đề nghị đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2010) tới toàn thể đảng viên, CBVC, LĐ và HSSV nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi đơn vị./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                              

 – Như kính gửi,

 – Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy,

 – Lưu VPĐU.

 

T.M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Hữu Viên

 Gửi kèm: Đề cương tuyên truyền của Ban tuyên giáo trung ương