Đề cương tham khảo

Ngày 10/4/2009, Ban Tổ chức Cuộc thi Trường Đại học Lâm nghiệp đã có thông báo về Đề cương tham khảo bài viết tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm- Một chặng đường lịch sử”

CÔNG ĐOÀN NN&PTNT VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

 
                  Số: 01-TB/BTC

V/v Đề cương tham khảo bài viết tham gia

     Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam,
80 năm-Một chặng đường lịch sử”

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

          Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

THÔNG BÁO

Đề cương tham khảo bài viết tham gia cuộc thi   

“Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm-Một chặng đường lịch sử”

 

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/CĐ ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp V/v Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm-Một chặng đường lịch sử”.

Để các đơn vị và các lớp sinh viên triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định; thu hút được đông đảo CBVC, LĐ và sinh viên trong toàn Trường hưởng ứng tham gia cuộc thi; nhằm hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển.

 Đề cương tham khảo bài viết cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm-Một chặng đường lịch sử”, Ban tổ chức đã sưu tầm và được đăng tải trên trang Website của Trường, địa chỉ: http://www.vfu.edu.vn

         Ban Tổ chức xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết và tham khảo./.

 

Nơi nhận:

– Công đoàn cơ sở thành viên;

– Công đoàn trực thuộc;

– BCH Đoàn Trường;

– Các lớp sinh viên;

– Lưu VPCĐ.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 

Phó chủ tịch Công đoàn Trường

Trần Văn Thịnh